Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

110001XXXX OR +1110001XXXX
110002XXXX OR +1110002XXXX
110003XXXX OR +1110003XXXX
110004XXXX OR +1110004XXXX
110005XXXX OR +1110005XXXX
110006XXXX OR +1110006XXXX
110007XXXX OR +1110007XXXX
110008XXXX OR +1110008XXXX
110009XXXX OR +1110009XXXX
110010XXXX OR +1110010XXXX
110011XXXX OR +1110011XXXX
110012XXXX OR +1110012XXXX
110013XXXX OR +1110013XXXX
110014XXXX OR +1110014XXXX
110015XXXX OR +1110015XXXX
110016XXXX OR +1110016XXXX
110017XXXX OR +1110017XXXX
110018XXXX OR +1110018XXXX
110019XXXX OR +1110019XXXX
110020XXXX OR +1110020XXXX
110021XXXX OR +1110021XXXX
110022XXXX OR +1110022XXXX
110023XXXX OR +1110023XXXX
110024XXXX OR +1110024XXXX
110025XXXX OR +1110025XXXX
110026XXXX OR +1110026XXXX
110027XXXX OR +1110027XXXX
110028XXXX OR +1110028XXXX
110029XXXX OR +1110029XXXX
110030XXXX OR +1110030XXXX
110031XXXX OR +1110031XXXX
110032XXXX OR +1110032XXXX
110033XXXX OR +1110033XXXX
110034XXXX OR +1110034XXXX
110035XXXX OR +1110035XXXX
110036XXXX OR +1110036XXXX
110037XXXX OR +1110037XXXX
110038XXXX OR +1110038XXXX
110039XXXX OR +1110039XXXX
110040XXXX OR +1110040XXXX
110041XXXX OR +1110041XXXX
110042XXXX OR +1110042XXXX
110043XXXX OR +1110043XXXX
110044XXXX OR +1110044XXXX
110045XXXX OR +1110045XXXX
110046XXXX OR +1110046XXXX
110047XXXX OR +1110047XXXX
110048XXXX OR +1110048XXXX
110049XXXX OR +1110049XXXX
110050XXXX OR +1110050XXXX
110051XXXX OR +1110051XXXX
110052XXXX OR +1110052XXXX
110053XXXX OR +1110053XXXX
110054XXXX OR +1110054XXXX
110055XXXX OR +1110055XXXX
110056XXXX OR +1110056XXXX
110057XXXX OR +1110057XXXX
110058XXXX OR +1110058XXXX
110059XXXX OR +1110059XXXX
110060XXXX OR +1110060XXXX
110061XXXX OR +1110061XXXX
110062XXXX OR +1110062XXXX
110063XXXX OR +1110063XXXX
110064XXXX OR +1110064XXXX
110065XXXX OR +1110065XXXX
110066XXXX OR +1110066XXXX
110067XXXX OR +1110067XXXX
110068XXXX OR +1110068XXXX
110069XXXX OR +1110069XXXX
110070XXXX OR +1110070XXXX
110071XXXX OR +1110071XXXX
110072XXXX OR +1110072XXXX
110073XXXX OR +1110073XXXX
110074XXXX OR +1110074XXXX
110075XXXX OR +1110075XXXX
110076XXXX OR +1110076XXXX
110077XXXX OR +1110077XXXX
110078XXXX OR +1110078XXXX
110079XXXX OR +1110079XXXX
110080XXXX OR +1110080XXXX
110081XXXX OR +1110081XXXX
110082XXXX OR +1110082XXXX
110083XXXX OR +1110083XXXX
110084XXXX OR +1110084XXXX
110085XXXX OR +1110085XXXX
110086XXXX OR +1110086XXXX
110087XXXX OR +1110087XXXX
110088XXXX OR +1110088XXXX
110089XXXX OR +1110089XXXX
110090XXXX OR +1110090XXXX
110091XXXX OR +1110091XXXX
110092XXXX OR +1110092XXXX
110093XXXX OR +1110093XXXX
110094XXXX OR +1110094XXXX
110095XXXX OR +1110095XXXX
110096XXXX OR +1110096XXXX
110097XXXX OR +1110097XXXX
110098XXXX OR +1110098XXXX
110099XXXX OR +1110099XXXX