Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

109901XXXX OR +1109901XXXX
109902XXXX OR +1109902XXXX
109903XXXX OR +1109903XXXX
109904XXXX OR +1109904XXXX
109905XXXX OR +1109905XXXX
109906XXXX OR +1109906XXXX
109907XXXX OR +1109907XXXX
109908XXXX OR +1109908XXXX
109909XXXX OR +1109909XXXX
109910XXXX OR +1109910XXXX
109911XXXX OR +1109911XXXX
109912XXXX OR +1109912XXXX
109913XXXX OR +1109913XXXX
109914XXXX OR +1109914XXXX
109915XXXX OR +1109915XXXX
109916XXXX OR +1109916XXXX
109917XXXX OR +1109917XXXX
109918XXXX OR +1109918XXXX
109919XXXX OR +1109919XXXX
109920XXXX OR +1109920XXXX
109921XXXX OR +1109921XXXX
109922XXXX OR +1109922XXXX
109923XXXX OR +1109923XXXX
109924XXXX OR +1109924XXXX
109925XXXX OR +1109925XXXX
109926XXXX OR +1109926XXXX
109927XXXX OR +1109927XXXX
109928XXXX OR +1109928XXXX
109929XXXX OR +1109929XXXX
109930XXXX OR +1109930XXXX
109931XXXX OR +1109931XXXX
109932XXXX OR +1109932XXXX
109933XXXX OR +1109933XXXX
109934XXXX OR +1109934XXXX
109935XXXX OR +1109935XXXX
109936XXXX OR +1109936XXXX
109937XXXX OR +1109937XXXX
109938XXXX OR +1109938XXXX
109939XXXX OR +1109939XXXX
109940XXXX OR +1109940XXXX
109941XXXX OR +1109941XXXX
109942XXXX OR +1109942XXXX
109943XXXX OR +1109943XXXX
109944XXXX OR +1109944XXXX
109945XXXX OR +1109945XXXX
109946XXXX OR +1109946XXXX
109947XXXX OR +1109947XXXX
109948XXXX OR +1109948XXXX
109949XXXX OR +1109949XXXX
109950XXXX OR +1109950XXXX
109951XXXX OR +1109951XXXX
109952XXXX OR +1109952XXXX
109953XXXX OR +1109953XXXX
109954XXXX OR +1109954XXXX
109955XXXX OR +1109955XXXX
109956XXXX OR +1109956XXXX
109957XXXX OR +1109957XXXX
109958XXXX OR +1109958XXXX
109959XXXX OR +1109959XXXX
109960XXXX OR +1109960XXXX
109961XXXX OR +1109961XXXX
109962XXXX OR +1109962XXXX
109963XXXX OR +1109963XXXX
109964XXXX OR +1109964XXXX
109965XXXX OR +1109965XXXX
109966XXXX OR +1109966XXXX
109967XXXX OR +1109967XXXX
109968XXXX OR +1109968XXXX
109969XXXX OR +1109969XXXX
109970XXXX OR +1109970XXXX
109971XXXX OR +1109971XXXX
109972XXXX OR +1109972XXXX
109973XXXX OR +1109973XXXX
109974XXXX OR +1109974XXXX
109975XXXX OR +1109975XXXX
109976XXXX OR +1109976XXXX
109977XXXX OR +1109977XXXX
109978XXXX OR +1109978XXXX
109979XXXX OR +1109979XXXX
109980XXXX OR +1109980XXXX
109981XXXX OR +1109981XXXX
109982XXXX OR +1109982XXXX
109983XXXX OR +1109983XXXX
109984XXXX OR +1109984XXXX
109985XXXX OR +1109985XXXX
109986XXXX OR +1109986XXXX
109987XXXX OR +1109987XXXX
109988XXXX OR +1109988XXXX
109989XXXX OR +1109989XXXX
109990XXXX OR +1109990XXXX
109991XXXX OR +1109991XXXX
109992XXXX OR +1109992XXXX
109993XXXX OR +1109993XXXX
109994XXXX OR +1109994XXXX
109995XXXX OR +1109995XXXX
109996XXXX OR +1109996XXXX
109997XXXX OR +1109997XXXX
109998XXXX OR +1109998XXXX
109999XXXX OR +1109999XXXX