Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

109801XXXX OR +1109801XXXX
109802XXXX OR +1109802XXXX
109803XXXX OR +1109803XXXX
109804XXXX OR +1109804XXXX
109805XXXX OR +1109805XXXX
109806XXXX OR +1109806XXXX
109807XXXX OR +1109807XXXX
109808XXXX OR +1109808XXXX
109809XXXX OR +1109809XXXX
109810XXXX OR +1109810XXXX
109811XXXX OR +1109811XXXX
109812XXXX OR +1109812XXXX
109813XXXX OR +1109813XXXX
109814XXXX OR +1109814XXXX
109815XXXX OR +1109815XXXX
109816XXXX OR +1109816XXXX
109817XXXX OR +1109817XXXX
109818XXXX OR +1109818XXXX
109819XXXX OR +1109819XXXX
109820XXXX OR +1109820XXXX
109821XXXX OR +1109821XXXX
109822XXXX OR +1109822XXXX
109823XXXX OR +1109823XXXX
109824XXXX OR +1109824XXXX
109825XXXX OR +1109825XXXX
109826XXXX OR +1109826XXXX
109827XXXX OR +1109827XXXX
109828XXXX OR +1109828XXXX
109829XXXX OR +1109829XXXX
109830XXXX OR +1109830XXXX
109831XXXX OR +1109831XXXX
109832XXXX OR +1109832XXXX
109833XXXX OR +1109833XXXX
109834XXXX OR +1109834XXXX
109835XXXX OR +1109835XXXX
109836XXXX OR +1109836XXXX
109837XXXX OR +1109837XXXX
109838XXXX OR +1109838XXXX
109839XXXX OR +1109839XXXX
109840XXXX OR +1109840XXXX
109841XXXX OR +1109841XXXX
109842XXXX OR +1109842XXXX
109843XXXX OR +1109843XXXX
109844XXXX OR +1109844XXXX
109845XXXX OR +1109845XXXX
109846XXXX OR +1109846XXXX
109847XXXX OR +1109847XXXX
109848XXXX OR +1109848XXXX
109849XXXX OR +1109849XXXX
109850XXXX OR +1109850XXXX
109851XXXX OR +1109851XXXX
109852XXXX OR +1109852XXXX
109853XXXX OR +1109853XXXX
109854XXXX OR +1109854XXXX
109855XXXX OR +1109855XXXX
109856XXXX OR +1109856XXXX
109857XXXX OR +1109857XXXX
109858XXXX OR +1109858XXXX
109859XXXX OR +1109859XXXX
109860XXXX OR +1109860XXXX
109861XXXX OR +1109861XXXX
109862XXXX OR +1109862XXXX
109863XXXX OR +1109863XXXX
109864XXXX OR +1109864XXXX
109865XXXX OR +1109865XXXX
109866XXXX OR +1109866XXXX
109867XXXX OR +1109867XXXX
109868XXXX OR +1109868XXXX
109869XXXX OR +1109869XXXX
109870XXXX OR +1109870XXXX
109871XXXX OR +1109871XXXX
109872XXXX OR +1109872XXXX
109873XXXX OR +1109873XXXX
109874XXXX OR +1109874XXXX
109875XXXX OR +1109875XXXX
109876XXXX OR +1109876XXXX
109877XXXX OR +1109877XXXX
109878XXXX OR +1109878XXXX
109879XXXX OR +1109879XXXX
109880XXXX OR +1109880XXXX
109881XXXX OR +1109881XXXX
109882XXXX OR +1109882XXXX
109883XXXX OR +1109883XXXX
109884XXXX OR +1109884XXXX
109885XXXX OR +1109885XXXX
109886XXXX OR +1109886XXXX
109887XXXX OR +1109887XXXX
109888XXXX OR +1109888XXXX
109889XXXX OR +1109889XXXX
109890XXXX OR +1109890XXXX
109891XXXX OR +1109891XXXX
109892XXXX OR +1109892XXXX
109893XXXX OR +1109893XXXX
109894XXXX OR +1109894XXXX
109895XXXX OR +1109895XXXX
109896XXXX OR +1109896XXXX
109897XXXX OR +1109897XXXX
109898XXXX OR +1109898XXXX
109899XXXX OR +1109899XXXX