Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

109701XXXX OR +1109701XXXX
109702XXXX OR +1109702XXXX
109703XXXX OR +1109703XXXX
109704XXXX OR +1109704XXXX
109705XXXX OR +1109705XXXX
109706XXXX OR +1109706XXXX
109707XXXX OR +1109707XXXX
109708XXXX OR +1109708XXXX
109709XXXX OR +1109709XXXX
109710XXXX OR +1109710XXXX
109711XXXX OR +1109711XXXX
109712XXXX OR +1109712XXXX
109713XXXX OR +1109713XXXX
109714XXXX OR +1109714XXXX
109715XXXX OR +1109715XXXX
109716XXXX OR +1109716XXXX
109717XXXX OR +1109717XXXX
109718XXXX OR +1109718XXXX
109719XXXX OR +1109719XXXX
109720XXXX OR +1109720XXXX
109721XXXX OR +1109721XXXX
109722XXXX OR +1109722XXXX
109723XXXX OR +1109723XXXX
109724XXXX OR +1109724XXXX
109725XXXX OR +1109725XXXX
109726XXXX OR +1109726XXXX
109727XXXX OR +1109727XXXX
109728XXXX OR +1109728XXXX
109729XXXX OR +1109729XXXX
109730XXXX OR +1109730XXXX
109731XXXX OR +1109731XXXX
109732XXXX OR +1109732XXXX
109733XXXX OR +1109733XXXX
109734XXXX OR +1109734XXXX
109735XXXX OR +1109735XXXX
109736XXXX OR +1109736XXXX
109737XXXX OR +1109737XXXX
109738XXXX OR +1109738XXXX
109739XXXX OR +1109739XXXX
109740XXXX OR +1109740XXXX
109741XXXX OR +1109741XXXX
109742XXXX OR +1109742XXXX
109743XXXX OR +1109743XXXX
109744XXXX OR +1109744XXXX
109745XXXX OR +1109745XXXX
109746XXXX OR +1109746XXXX
109747XXXX OR +1109747XXXX
109748XXXX OR +1109748XXXX
109749XXXX OR +1109749XXXX
109750XXXX OR +1109750XXXX
109751XXXX OR +1109751XXXX
109752XXXX OR +1109752XXXX
109753XXXX OR +1109753XXXX
109754XXXX OR +1109754XXXX
109755XXXX OR +1109755XXXX
109756XXXX OR +1109756XXXX
109757XXXX OR +1109757XXXX
109758XXXX OR +1109758XXXX
109759XXXX OR +1109759XXXX
109760XXXX OR +1109760XXXX
109761XXXX OR +1109761XXXX
109762XXXX OR +1109762XXXX
109763XXXX OR +1109763XXXX
109764XXXX OR +1109764XXXX
109765XXXX OR +1109765XXXX
109766XXXX OR +1109766XXXX
109767XXXX OR +1109767XXXX
109768XXXX OR +1109768XXXX
109769XXXX OR +1109769XXXX
109770XXXX OR +1109770XXXX
109771XXXX OR +1109771XXXX
109772XXXX OR +1109772XXXX
109773XXXX OR +1109773XXXX
109774XXXX OR +1109774XXXX
109775XXXX OR +1109775XXXX
109776XXXX OR +1109776XXXX
109777XXXX OR +1109777XXXX
109778XXXX OR +1109778XXXX
109779XXXX OR +1109779XXXX
109780XXXX OR +1109780XXXX
109781XXXX OR +1109781XXXX
109782XXXX OR +1109782XXXX
109783XXXX OR +1109783XXXX
109784XXXX OR +1109784XXXX
109785XXXX OR +1109785XXXX
109786XXXX OR +1109786XXXX
109787XXXX OR +1109787XXXX
109788XXXX OR +1109788XXXX
109789XXXX OR +1109789XXXX
109790XXXX OR +1109790XXXX
109791XXXX OR +1109791XXXX
109792XXXX OR +1109792XXXX
109793XXXX OR +1109793XXXX
109794XXXX OR +1109794XXXX
109795XXXX OR +1109795XXXX
109796XXXX OR +1109796XXXX
109797XXXX OR +1109797XXXX
109798XXXX OR +1109798XXXX
109799XXXX OR +1109799XXXX