Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

109601XXXX OR +1109601XXXX
109602XXXX OR +1109602XXXX
109603XXXX OR +1109603XXXX
109604XXXX OR +1109604XXXX
109605XXXX OR +1109605XXXX
109606XXXX OR +1109606XXXX
109607XXXX OR +1109607XXXX
109608XXXX OR +1109608XXXX
109609XXXX OR +1109609XXXX
109610XXXX OR +1109610XXXX
109611XXXX OR +1109611XXXX
109612XXXX OR +1109612XXXX
109613XXXX OR +1109613XXXX
109614XXXX OR +1109614XXXX
109615XXXX OR +1109615XXXX
109616XXXX OR +1109616XXXX
109617XXXX OR +1109617XXXX
109618XXXX OR +1109618XXXX
109619XXXX OR +1109619XXXX
109620XXXX OR +1109620XXXX
109621XXXX OR +1109621XXXX
109622XXXX OR +1109622XXXX
109623XXXX OR +1109623XXXX
109624XXXX OR +1109624XXXX
109625XXXX OR +1109625XXXX
109626XXXX OR +1109626XXXX
109627XXXX OR +1109627XXXX
109628XXXX OR +1109628XXXX
109629XXXX OR +1109629XXXX
109630XXXX OR +1109630XXXX
109631XXXX OR +1109631XXXX
109632XXXX OR +1109632XXXX
109633XXXX OR +1109633XXXX
109634XXXX OR +1109634XXXX
109635XXXX OR +1109635XXXX
109636XXXX OR +1109636XXXX
109637XXXX OR +1109637XXXX
109638XXXX OR +1109638XXXX
109639XXXX OR +1109639XXXX
109640XXXX OR +1109640XXXX
109641XXXX OR +1109641XXXX
109642XXXX OR +1109642XXXX
109643XXXX OR +1109643XXXX
109644XXXX OR +1109644XXXX
109645XXXX OR +1109645XXXX
109646XXXX OR +1109646XXXX
109647XXXX OR +1109647XXXX
109648XXXX OR +1109648XXXX
109649XXXX OR +1109649XXXX
109650XXXX OR +1109650XXXX
109651XXXX OR +1109651XXXX
109652XXXX OR +1109652XXXX
109653XXXX OR +1109653XXXX
109654XXXX OR +1109654XXXX
109655XXXX OR +1109655XXXX
109656XXXX OR +1109656XXXX
109657XXXX OR +1109657XXXX
109658XXXX OR +1109658XXXX
109659XXXX OR +1109659XXXX
109660XXXX OR +1109660XXXX
109661XXXX OR +1109661XXXX
109662XXXX OR +1109662XXXX
109663XXXX OR +1109663XXXX
109664XXXX OR +1109664XXXX
109665XXXX OR +1109665XXXX
109666XXXX OR +1109666XXXX
109667XXXX OR +1109667XXXX
109668XXXX OR +1109668XXXX
109669XXXX OR +1109669XXXX
109670XXXX OR +1109670XXXX
109671XXXX OR +1109671XXXX
109672XXXX OR +1109672XXXX
109673XXXX OR +1109673XXXX
109674XXXX OR +1109674XXXX
109675XXXX OR +1109675XXXX
109676XXXX OR +1109676XXXX
109677XXXX OR +1109677XXXX
109678XXXX OR +1109678XXXX
109679XXXX OR +1109679XXXX
109680XXXX OR +1109680XXXX
109681XXXX OR +1109681XXXX
109682XXXX OR +1109682XXXX
109683XXXX OR +1109683XXXX
109684XXXX OR +1109684XXXX
109685XXXX OR +1109685XXXX
109686XXXX OR +1109686XXXX
109687XXXX OR +1109687XXXX
109688XXXX OR +1109688XXXX
109689XXXX OR +1109689XXXX
109690XXXX OR +1109690XXXX
109691XXXX OR +1109691XXXX
109692XXXX OR +1109692XXXX
109693XXXX OR +1109693XXXX
109694XXXX OR +1109694XXXX
109695XXXX OR +1109695XXXX
109696XXXX OR +1109696XXXX
109697XXXX OR +1109697XXXX
109698XXXX OR +1109698XXXX
109699XXXX OR +1109699XXXX