Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

109201XXXX OR +1109201XXXX
109202XXXX OR +1109202XXXX
109203XXXX OR +1109203XXXX
109204XXXX OR +1109204XXXX
109205XXXX OR +1109205XXXX
109206XXXX OR +1109206XXXX
109207XXXX OR +1109207XXXX
109208XXXX OR +1109208XXXX
109209XXXX OR +1109209XXXX
109210XXXX OR +1109210XXXX
109211XXXX OR +1109211XXXX
109212XXXX OR +1109212XXXX
109213XXXX OR +1109213XXXX
109214XXXX OR +1109214XXXX
109215XXXX OR +1109215XXXX
109216XXXX OR +1109216XXXX
109217XXXX OR +1109217XXXX
109218XXXX OR +1109218XXXX
109219XXXX OR +1109219XXXX
109220XXXX OR +1109220XXXX
109221XXXX OR +1109221XXXX
109222XXXX OR +1109222XXXX
109223XXXX OR +1109223XXXX
109224XXXX OR +1109224XXXX
109225XXXX OR +1109225XXXX
109226XXXX OR +1109226XXXX
109227XXXX OR +1109227XXXX
109228XXXX OR +1109228XXXX
109229XXXX OR +1109229XXXX
109230XXXX OR +1109230XXXX
109231XXXX OR +1109231XXXX
109232XXXX OR +1109232XXXX
109233XXXX OR +1109233XXXX
109234XXXX OR +1109234XXXX
109235XXXX OR +1109235XXXX
109236XXXX OR +1109236XXXX
109237XXXX OR +1109237XXXX
109238XXXX OR +1109238XXXX
109239XXXX OR +1109239XXXX
109240XXXX OR +1109240XXXX
109241XXXX OR +1109241XXXX
109242XXXX OR +1109242XXXX
109243XXXX OR +1109243XXXX
109244XXXX OR +1109244XXXX
109245XXXX OR +1109245XXXX
109246XXXX OR +1109246XXXX
109247XXXX OR +1109247XXXX
109248XXXX OR +1109248XXXX
109249XXXX OR +1109249XXXX
109250XXXX OR +1109250XXXX
109251XXXX OR +1109251XXXX
109252XXXX OR +1109252XXXX
109253XXXX OR +1109253XXXX
109254XXXX OR +1109254XXXX
109255XXXX OR +1109255XXXX
109256XXXX OR +1109256XXXX
109257XXXX OR +1109257XXXX
109258XXXX OR +1109258XXXX
109259XXXX OR +1109259XXXX
109260XXXX OR +1109260XXXX
109261XXXX OR +1109261XXXX
109262XXXX OR +1109262XXXX
109263XXXX OR +1109263XXXX
109264XXXX OR +1109264XXXX
109265XXXX OR +1109265XXXX
109266XXXX OR +1109266XXXX
109267XXXX OR +1109267XXXX
109268XXXX OR +1109268XXXX
109269XXXX OR +1109269XXXX
109270XXXX OR +1109270XXXX
109271XXXX OR +1109271XXXX
109272XXXX OR +1109272XXXX
109273XXXX OR +1109273XXXX
109274XXXX OR +1109274XXXX
109275XXXX OR +1109275XXXX
109276XXXX OR +1109276XXXX
109277XXXX OR +1109277XXXX
109278XXXX OR +1109278XXXX
109279XXXX OR +1109279XXXX
109280XXXX OR +1109280XXXX
109281XXXX OR +1109281XXXX
109282XXXX OR +1109282XXXX
109283XXXX OR +1109283XXXX
109284XXXX OR +1109284XXXX
109285XXXX OR +1109285XXXX
109286XXXX OR +1109286XXXX
109287XXXX OR +1109287XXXX
109288XXXX OR +1109288XXXX
109289XXXX OR +1109289XXXX
109290XXXX OR +1109290XXXX
109291XXXX OR +1109291XXXX
109292XXXX OR +1109292XXXX
109293XXXX OR +1109293XXXX
109294XXXX OR +1109294XXXX
109295XXXX OR +1109295XXXX
109296XXXX OR +1109296XXXX
109297XXXX OR +1109297XXXX
109298XXXX OR +1109298XXXX
109299XXXX OR +1109299XXXX