Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108901XXXX OR +1108901XXXX
108902XXXX OR +1108902XXXX
108903XXXX OR +1108903XXXX
108904XXXX OR +1108904XXXX
108905XXXX OR +1108905XXXX
108906XXXX OR +1108906XXXX
108907XXXX OR +1108907XXXX
108908XXXX OR +1108908XXXX
108909XXXX OR +1108909XXXX
108910XXXX OR +1108910XXXX
108911XXXX OR +1108911XXXX
108912XXXX OR +1108912XXXX
108913XXXX OR +1108913XXXX
108914XXXX OR +1108914XXXX
108915XXXX OR +1108915XXXX
108916XXXX OR +1108916XXXX
108917XXXX OR +1108917XXXX
108918XXXX OR +1108918XXXX
108919XXXX OR +1108919XXXX
108920XXXX OR +1108920XXXX
108921XXXX OR +1108921XXXX
108922XXXX OR +1108922XXXX
108923XXXX OR +1108923XXXX
108924XXXX OR +1108924XXXX
108925XXXX OR +1108925XXXX
108926XXXX OR +1108926XXXX
108927XXXX OR +1108927XXXX
108928XXXX OR +1108928XXXX
108929XXXX OR +1108929XXXX
108930XXXX OR +1108930XXXX
108931XXXX OR +1108931XXXX
108932XXXX OR +1108932XXXX
108933XXXX OR +1108933XXXX
108934XXXX OR +1108934XXXX
108935XXXX OR +1108935XXXX
108936XXXX OR +1108936XXXX
108937XXXX OR +1108937XXXX
108938XXXX OR +1108938XXXX
108939XXXX OR +1108939XXXX
108940XXXX OR +1108940XXXX
108941XXXX OR +1108941XXXX
108942XXXX OR +1108942XXXX
108943XXXX OR +1108943XXXX
108944XXXX OR +1108944XXXX
108945XXXX OR +1108945XXXX
108946XXXX OR +1108946XXXX
108947XXXX OR +1108947XXXX
108948XXXX OR +1108948XXXX
108949XXXX OR +1108949XXXX
108950XXXX OR +1108950XXXX
108951XXXX OR +1108951XXXX
108952XXXX OR +1108952XXXX
108953XXXX OR +1108953XXXX
108954XXXX OR +1108954XXXX
108955XXXX OR +1108955XXXX
108956XXXX OR +1108956XXXX
108957XXXX OR +1108957XXXX
108958XXXX OR +1108958XXXX
108959XXXX OR +1108959XXXX
108960XXXX OR +1108960XXXX
108961XXXX OR +1108961XXXX
108962XXXX OR +1108962XXXX
108963XXXX OR +1108963XXXX
108964XXXX OR +1108964XXXX
108965XXXX OR +1108965XXXX
108966XXXX OR +1108966XXXX
108967XXXX OR +1108967XXXX
108968XXXX OR +1108968XXXX
108969XXXX OR +1108969XXXX
108970XXXX OR +1108970XXXX
108971XXXX OR +1108971XXXX
108972XXXX OR +1108972XXXX
108973XXXX OR +1108973XXXX
108974XXXX OR +1108974XXXX
108975XXXX OR +1108975XXXX
108976XXXX OR +1108976XXXX
108977XXXX OR +1108977XXXX
108978XXXX OR +1108978XXXX
108979XXXX OR +1108979XXXX
108980XXXX OR +1108980XXXX
108981XXXX OR +1108981XXXX
108982XXXX OR +1108982XXXX
108983XXXX OR +1108983XXXX
108984XXXX OR +1108984XXXX
108985XXXX OR +1108985XXXX
108986XXXX OR +1108986XXXX
108987XXXX OR +1108987XXXX
108988XXXX OR +1108988XXXX
108989XXXX OR +1108989XXXX
108990XXXX OR +1108990XXXX
108991XXXX OR +1108991XXXX
108992XXXX OR +1108992XXXX
108993XXXX OR +1108993XXXX
108994XXXX OR +1108994XXXX
108995XXXX OR +1108995XXXX
108996XXXX OR +1108996XXXX
108997XXXX OR +1108997XXXX
108998XXXX OR +1108998XXXX
108999XXXX OR +1108999XXXX