Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108801XXXX OR +1108801XXXX
108802XXXX OR +1108802XXXX
108803XXXX OR +1108803XXXX
108804XXXX OR +1108804XXXX
108805XXXX OR +1108805XXXX
108806XXXX OR +1108806XXXX
108807XXXX OR +1108807XXXX
108808XXXX OR +1108808XXXX
108809XXXX OR +1108809XXXX
108810XXXX OR +1108810XXXX
108811XXXX OR +1108811XXXX
108812XXXX OR +1108812XXXX
108813XXXX OR +1108813XXXX
108814XXXX OR +1108814XXXX
108815XXXX OR +1108815XXXX
108816XXXX OR +1108816XXXX
108817XXXX OR +1108817XXXX
108818XXXX OR +1108818XXXX
108819XXXX OR +1108819XXXX
108820XXXX OR +1108820XXXX
108821XXXX OR +1108821XXXX
108822XXXX OR +1108822XXXX
108823XXXX OR +1108823XXXX
108824XXXX OR +1108824XXXX
108825XXXX OR +1108825XXXX
108826XXXX OR +1108826XXXX
108827XXXX OR +1108827XXXX
108828XXXX OR +1108828XXXX
108829XXXX OR +1108829XXXX
108830XXXX OR +1108830XXXX
108831XXXX OR +1108831XXXX
108832XXXX OR +1108832XXXX
108833XXXX OR +1108833XXXX
108834XXXX OR +1108834XXXX
108835XXXX OR +1108835XXXX
108836XXXX OR +1108836XXXX
108837XXXX OR +1108837XXXX
108838XXXX OR +1108838XXXX
108839XXXX OR +1108839XXXX
108840XXXX OR +1108840XXXX
108841XXXX OR +1108841XXXX
108842XXXX OR +1108842XXXX
108843XXXX OR +1108843XXXX
108844XXXX OR +1108844XXXX
108845XXXX OR +1108845XXXX
108846XXXX OR +1108846XXXX
108847XXXX OR +1108847XXXX
108848XXXX OR +1108848XXXX
108849XXXX OR +1108849XXXX
108850XXXX OR +1108850XXXX
108851XXXX OR +1108851XXXX
108852XXXX OR +1108852XXXX
108853XXXX OR +1108853XXXX
108854XXXX OR +1108854XXXX
108855XXXX OR +1108855XXXX
108856XXXX OR +1108856XXXX
108857XXXX OR +1108857XXXX
108858XXXX OR +1108858XXXX
108859XXXX OR +1108859XXXX
108860XXXX OR +1108860XXXX
108861XXXX OR +1108861XXXX
108862XXXX OR +1108862XXXX
108863XXXX OR +1108863XXXX
108864XXXX OR +1108864XXXX
108865XXXX OR +1108865XXXX
108866XXXX OR +1108866XXXX
108867XXXX OR +1108867XXXX
108868XXXX OR +1108868XXXX
108869XXXX OR +1108869XXXX
108870XXXX OR +1108870XXXX
108871XXXX OR +1108871XXXX
108872XXXX OR +1108872XXXX
108873XXXX OR +1108873XXXX
108874XXXX OR +1108874XXXX
108875XXXX OR +1108875XXXX
108876XXXX OR +1108876XXXX
108877XXXX OR +1108877XXXX
108878XXXX OR +1108878XXXX
108879XXXX OR +1108879XXXX
108880XXXX OR +1108880XXXX
108881XXXX OR +1108881XXXX
108882XXXX OR +1108882XXXX
108883XXXX OR +1108883XXXX
108884XXXX OR +1108884XXXX
108885XXXX OR +1108885XXXX
108886XXXX OR +1108886XXXX
108887XXXX OR +1108887XXXX
108888XXXX OR +1108888XXXX
108889XXXX OR +1108889XXXX
108890XXXX OR +1108890XXXX
108891XXXX OR +1108891XXXX
108892XXXX OR +1108892XXXX
108893XXXX OR +1108893XXXX
108894XXXX OR +1108894XXXX
108895XXXX OR +1108895XXXX
108896XXXX OR +1108896XXXX
108897XXXX OR +1108897XXXX
108898XXXX OR +1108898XXXX
108899XXXX OR +1108899XXXX