Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108701XXXX OR +1108701XXXX
108702XXXX OR +1108702XXXX
108703XXXX OR +1108703XXXX
108704XXXX OR +1108704XXXX
108705XXXX OR +1108705XXXX
108706XXXX OR +1108706XXXX
108707XXXX OR +1108707XXXX
108708XXXX OR +1108708XXXX
108709XXXX OR +1108709XXXX
108710XXXX OR +1108710XXXX
108711XXXX OR +1108711XXXX
108712XXXX OR +1108712XXXX
108713XXXX OR +1108713XXXX
108714XXXX OR +1108714XXXX
108715XXXX OR +1108715XXXX
108716XXXX OR +1108716XXXX
108717XXXX OR +1108717XXXX
108718XXXX OR +1108718XXXX
108719XXXX OR +1108719XXXX
108720XXXX OR +1108720XXXX
108721XXXX OR +1108721XXXX
108722XXXX OR +1108722XXXX
108723XXXX OR +1108723XXXX
108724XXXX OR +1108724XXXX
108725XXXX OR +1108725XXXX
108726XXXX OR +1108726XXXX
108727XXXX OR +1108727XXXX
108728XXXX OR +1108728XXXX
108729XXXX OR +1108729XXXX
108730XXXX OR +1108730XXXX
108731XXXX OR +1108731XXXX
108732XXXX OR +1108732XXXX
108733XXXX OR +1108733XXXX
108734XXXX OR +1108734XXXX
108735XXXX OR +1108735XXXX
108736XXXX OR +1108736XXXX
108737XXXX OR +1108737XXXX
108738XXXX OR +1108738XXXX
108739XXXX OR +1108739XXXX
108740XXXX OR +1108740XXXX
108741XXXX OR +1108741XXXX
108742XXXX OR +1108742XXXX
108743XXXX OR +1108743XXXX
108744XXXX OR +1108744XXXX
108745XXXX OR +1108745XXXX
108746XXXX OR +1108746XXXX
108747XXXX OR +1108747XXXX
108748XXXX OR +1108748XXXX
108749XXXX OR +1108749XXXX
108750XXXX OR +1108750XXXX
108751XXXX OR +1108751XXXX
108752XXXX OR +1108752XXXX
108753XXXX OR +1108753XXXX
108754XXXX OR +1108754XXXX
108755XXXX OR +1108755XXXX
108756XXXX OR +1108756XXXX
108757XXXX OR +1108757XXXX
108758XXXX OR +1108758XXXX
108759XXXX OR +1108759XXXX
108760XXXX OR +1108760XXXX
108761XXXX OR +1108761XXXX
108762XXXX OR +1108762XXXX
108763XXXX OR +1108763XXXX
108764XXXX OR +1108764XXXX
108765XXXX OR +1108765XXXX
108766XXXX OR +1108766XXXX
108767XXXX OR +1108767XXXX
108768XXXX OR +1108768XXXX
108769XXXX OR +1108769XXXX
108770XXXX OR +1108770XXXX
108771XXXX OR +1108771XXXX
108772XXXX OR +1108772XXXX
108773XXXX OR +1108773XXXX
108774XXXX OR +1108774XXXX
108775XXXX OR +1108775XXXX
108776XXXX OR +1108776XXXX
108777XXXX OR +1108777XXXX
108778XXXX OR +1108778XXXX
108779XXXX OR +1108779XXXX
108780XXXX OR +1108780XXXX
108781XXXX OR +1108781XXXX
108782XXXX OR +1108782XXXX
108783XXXX OR +1108783XXXX
108784XXXX OR +1108784XXXX
108785XXXX OR +1108785XXXX
108786XXXX OR +1108786XXXX
108787XXXX OR +1108787XXXX
108788XXXX OR +1108788XXXX
108789XXXX OR +1108789XXXX
108790XXXX OR +1108790XXXX
108791XXXX OR +1108791XXXX
108792XXXX OR +1108792XXXX
108793XXXX OR +1108793XXXX
108794XXXX OR +1108794XXXX
108795XXXX OR +1108795XXXX
108796XXXX OR +1108796XXXX
108797XXXX OR +1108797XXXX
108798XXXX OR +1108798XXXX
108799XXXX OR +1108799XXXX