Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108601XXXX OR +1108601XXXX
108602XXXX OR +1108602XXXX
108603XXXX OR +1108603XXXX
108604XXXX OR +1108604XXXX
108605XXXX OR +1108605XXXX
108606XXXX OR +1108606XXXX
108607XXXX OR +1108607XXXX
108608XXXX OR +1108608XXXX
108609XXXX OR +1108609XXXX
108610XXXX OR +1108610XXXX
108611XXXX OR +1108611XXXX
108612XXXX OR +1108612XXXX
108613XXXX OR +1108613XXXX
108614XXXX OR +1108614XXXX
108615XXXX OR +1108615XXXX
108616XXXX OR +1108616XXXX
108617XXXX OR +1108617XXXX
108618XXXX OR +1108618XXXX
108619XXXX OR +1108619XXXX
108620XXXX OR +1108620XXXX
108621XXXX OR +1108621XXXX
108622XXXX OR +1108622XXXX
108623XXXX OR +1108623XXXX
108624XXXX OR +1108624XXXX
108625XXXX OR +1108625XXXX
108626XXXX OR +1108626XXXX
108627XXXX OR +1108627XXXX
108628XXXX OR +1108628XXXX
108629XXXX OR +1108629XXXX
108630XXXX OR +1108630XXXX
108631XXXX OR +1108631XXXX
108632XXXX OR +1108632XXXX
108633XXXX OR +1108633XXXX
108634XXXX OR +1108634XXXX
108635XXXX OR +1108635XXXX
108636XXXX OR +1108636XXXX
108637XXXX OR +1108637XXXX
108638XXXX OR +1108638XXXX
108639XXXX OR +1108639XXXX
108640XXXX OR +1108640XXXX
108641XXXX OR +1108641XXXX
108642XXXX OR +1108642XXXX
108643XXXX OR +1108643XXXX
108644XXXX OR +1108644XXXX
108645XXXX OR +1108645XXXX
108646XXXX OR +1108646XXXX
108647XXXX OR +1108647XXXX
108648XXXX OR +1108648XXXX
108649XXXX OR +1108649XXXX
108650XXXX OR +1108650XXXX
108651XXXX OR +1108651XXXX
108652XXXX OR +1108652XXXX
108653XXXX OR +1108653XXXX
108654XXXX OR +1108654XXXX
108655XXXX OR +1108655XXXX
108656XXXX OR +1108656XXXX
108657XXXX OR +1108657XXXX
108658XXXX OR +1108658XXXX
108659XXXX OR +1108659XXXX
108660XXXX OR +1108660XXXX
108661XXXX OR +1108661XXXX
108662XXXX OR +1108662XXXX
108663XXXX OR +1108663XXXX
108664XXXX OR +1108664XXXX
108665XXXX OR +1108665XXXX
108666XXXX OR +1108666XXXX
108667XXXX OR +1108667XXXX
108668XXXX OR +1108668XXXX
108669XXXX OR +1108669XXXX
108670XXXX OR +1108670XXXX
108671XXXX OR +1108671XXXX
108672XXXX OR +1108672XXXX
108673XXXX OR +1108673XXXX
108674XXXX OR +1108674XXXX
108675XXXX OR +1108675XXXX
108676XXXX OR +1108676XXXX
108677XXXX OR +1108677XXXX
108678XXXX OR +1108678XXXX
108679XXXX OR +1108679XXXX
108680XXXX OR +1108680XXXX
108681XXXX OR +1108681XXXX
108682XXXX OR +1108682XXXX
108683XXXX OR +1108683XXXX
108684XXXX OR +1108684XXXX
108685XXXX OR +1108685XXXX
108686XXXX OR +1108686XXXX
108687XXXX OR +1108687XXXX
108688XXXX OR +1108688XXXX
108689XXXX OR +1108689XXXX
108690XXXX OR +1108690XXXX
108691XXXX OR +1108691XXXX
108692XXXX OR +1108692XXXX
108693XXXX OR +1108693XXXX
108694XXXX OR +1108694XXXX
108695XXXX OR +1108695XXXX
108696XXXX OR +1108696XXXX
108697XXXX OR +1108697XXXX
108698XXXX OR +1108698XXXX
108699XXXX OR +1108699XXXX