Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108301XXXX OR +1108301XXXX
108302XXXX OR +1108302XXXX
108303XXXX OR +1108303XXXX
108304XXXX OR +1108304XXXX
108305XXXX OR +1108305XXXX
108306XXXX OR +1108306XXXX
108307XXXX OR +1108307XXXX
108308XXXX OR +1108308XXXX
108309XXXX OR +1108309XXXX
108310XXXX OR +1108310XXXX
108311XXXX OR +1108311XXXX
108312XXXX OR +1108312XXXX
108313XXXX OR +1108313XXXX
108314XXXX OR +1108314XXXX
108315XXXX OR +1108315XXXX
108316XXXX OR +1108316XXXX
108317XXXX OR +1108317XXXX
108318XXXX OR +1108318XXXX
108319XXXX OR +1108319XXXX
108320XXXX OR +1108320XXXX
108321XXXX OR +1108321XXXX
108322XXXX OR +1108322XXXX
108323XXXX OR +1108323XXXX
108324XXXX OR +1108324XXXX
108325XXXX OR +1108325XXXX
108326XXXX OR +1108326XXXX
108327XXXX OR +1108327XXXX
108328XXXX OR +1108328XXXX
108329XXXX OR +1108329XXXX
108330XXXX OR +1108330XXXX
108331XXXX OR +1108331XXXX
108332XXXX OR +1108332XXXX
108333XXXX OR +1108333XXXX
108334XXXX OR +1108334XXXX
108335XXXX OR +1108335XXXX
108336XXXX OR +1108336XXXX
108337XXXX OR +1108337XXXX
108338XXXX OR +1108338XXXX
108339XXXX OR +1108339XXXX
108340XXXX OR +1108340XXXX
108341XXXX OR +1108341XXXX
108342XXXX OR +1108342XXXX
108343XXXX OR +1108343XXXX
108344XXXX OR +1108344XXXX
108345XXXX OR +1108345XXXX
108346XXXX OR +1108346XXXX
108347XXXX OR +1108347XXXX
108348XXXX OR +1108348XXXX
108349XXXX OR +1108349XXXX
108350XXXX OR +1108350XXXX
108351XXXX OR +1108351XXXX
108352XXXX OR +1108352XXXX
108353XXXX OR +1108353XXXX
108354XXXX OR +1108354XXXX
108355XXXX OR +1108355XXXX
108356XXXX OR +1108356XXXX
108357XXXX OR +1108357XXXX
108358XXXX OR +1108358XXXX
108359XXXX OR +1108359XXXX
108360XXXX OR +1108360XXXX
108361XXXX OR +1108361XXXX
108362XXXX OR +1108362XXXX
108363XXXX OR +1108363XXXX
108364XXXX OR +1108364XXXX
108365XXXX OR +1108365XXXX
108366XXXX OR +1108366XXXX
108367XXXX OR +1108367XXXX
108368XXXX OR +1108368XXXX
108369XXXX OR +1108369XXXX
108370XXXX OR +1108370XXXX
108371XXXX OR +1108371XXXX
108372XXXX OR +1108372XXXX
108373XXXX OR +1108373XXXX
108374XXXX OR +1108374XXXX
108375XXXX OR +1108375XXXX
108376XXXX OR +1108376XXXX
108377XXXX OR +1108377XXXX
108378XXXX OR +1108378XXXX
108379XXXX OR +1108379XXXX
108380XXXX OR +1108380XXXX
108381XXXX OR +1108381XXXX
108382XXXX OR +1108382XXXX
108383XXXX OR +1108383XXXX
108384XXXX OR +1108384XXXX
108385XXXX OR +1108385XXXX
108386XXXX OR +1108386XXXX
108387XXXX OR +1108387XXXX
108388XXXX OR +1108388XXXX
108389XXXX OR +1108389XXXX
108390XXXX OR +1108390XXXX
108391XXXX OR +1108391XXXX
108392XXXX OR +1108392XXXX
108393XXXX OR +1108393XXXX
108394XXXX OR +1108394XXXX
108395XXXX OR +1108395XXXX
108396XXXX OR +1108396XXXX
108397XXXX OR +1108397XXXX
108398XXXX OR +1108398XXXX
108399XXXX OR +1108399XXXX