Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

108101XXXX OR +1108101XXXX
108102XXXX OR +1108102XXXX
108103XXXX OR +1108103XXXX
108104XXXX OR +1108104XXXX
108105XXXX OR +1108105XXXX
108106XXXX OR +1108106XXXX
108107XXXX OR +1108107XXXX
108108XXXX OR +1108108XXXX
108109XXXX OR +1108109XXXX
108110XXXX OR +1108110XXXX
108111XXXX OR +1108111XXXX
108112XXXX OR +1108112XXXX
108113XXXX OR +1108113XXXX
108114XXXX OR +1108114XXXX
108115XXXX OR +1108115XXXX
108116XXXX OR +1108116XXXX
108117XXXX OR +1108117XXXX
108118XXXX OR +1108118XXXX
108119XXXX OR +1108119XXXX
108120XXXX OR +1108120XXXX
108121XXXX OR +1108121XXXX
108122XXXX OR +1108122XXXX
108123XXXX OR +1108123XXXX
108124XXXX OR +1108124XXXX
108125XXXX OR +1108125XXXX
108126XXXX OR +1108126XXXX
108127XXXX OR +1108127XXXX
108128XXXX OR +1108128XXXX
108129XXXX OR +1108129XXXX
108130XXXX OR +1108130XXXX
108131XXXX OR +1108131XXXX
108132XXXX OR +1108132XXXX
108133XXXX OR +1108133XXXX
108134XXXX OR +1108134XXXX
108135XXXX OR +1108135XXXX
108136XXXX OR +1108136XXXX
108137XXXX OR +1108137XXXX
108138XXXX OR +1108138XXXX
108139XXXX OR +1108139XXXX
108140XXXX OR +1108140XXXX
108141XXXX OR +1108141XXXX
108142XXXX OR +1108142XXXX
108143XXXX OR +1108143XXXX
108144XXXX OR +1108144XXXX
108145XXXX OR +1108145XXXX
108146XXXX OR +1108146XXXX
108147XXXX OR +1108147XXXX
108148XXXX OR +1108148XXXX
108149XXXX OR +1108149XXXX
108150XXXX OR +1108150XXXX
108151XXXX OR +1108151XXXX
108152XXXX OR +1108152XXXX
108153XXXX OR +1108153XXXX
108154XXXX OR +1108154XXXX
108155XXXX OR +1108155XXXX
108156XXXX OR +1108156XXXX
108157XXXX OR +1108157XXXX
108158XXXX OR +1108158XXXX
108159XXXX OR +1108159XXXX
108160XXXX OR +1108160XXXX
108161XXXX OR +1108161XXXX
108162XXXX OR +1108162XXXX
108163XXXX OR +1108163XXXX
108164XXXX OR +1108164XXXX
108165XXXX OR +1108165XXXX
108166XXXX OR +1108166XXXX
108167XXXX OR +1108167XXXX
108168XXXX OR +1108168XXXX
108169XXXX OR +1108169XXXX
108170XXXX OR +1108170XXXX
108171XXXX OR +1108171XXXX
108172XXXX OR +1108172XXXX
108173XXXX OR +1108173XXXX
108174XXXX OR +1108174XXXX
108175XXXX OR +1108175XXXX
108176XXXX OR +1108176XXXX
108177XXXX OR +1108177XXXX
108178XXXX OR +1108178XXXX
108179XXXX OR +1108179XXXX
108180XXXX OR +1108180XXXX
108181XXXX OR +1108181XXXX
108182XXXX OR +1108182XXXX
108183XXXX OR +1108183XXXX
108184XXXX OR +1108184XXXX
108185XXXX OR +1108185XXXX
108186XXXX OR +1108186XXXX
108187XXXX OR +1108187XXXX
108188XXXX OR +1108188XXXX
108189XXXX OR +1108189XXXX
108190XXXX OR +1108190XXXX
108191XXXX OR +1108191XXXX
108192XXXX OR +1108192XXXX
108193XXXX OR +1108193XXXX
108194XXXX OR +1108194XXXX
108195XXXX OR +1108195XXXX
108196XXXX OR +1108196XXXX
108197XXXX OR +1108197XXXX
108198XXXX OR +1108198XXXX
108199XXXX OR +1108199XXXX