Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106901XXXX OR +1106901XXXX
106902XXXX OR +1106902XXXX
106903XXXX OR +1106903XXXX
106904XXXX OR +1106904XXXX
106905XXXX OR +1106905XXXX
106906XXXX OR +1106906XXXX
106907XXXX OR +1106907XXXX
106908XXXX OR +1106908XXXX
106909XXXX OR +1106909XXXX
106910XXXX OR +1106910XXXX
106911XXXX OR +1106911XXXX
106912XXXX OR +1106912XXXX
106913XXXX OR +1106913XXXX
106914XXXX OR +1106914XXXX
106915XXXX OR +1106915XXXX
106916XXXX OR +1106916XXXX
106917XXXX OR +1106917XXXX
106918XXXX OR +1106918XXXX
106919XXXX OR +1106919XXXX
106920XXXX OR +1106920XXXX
106921XXXX OR +1106921XXXX
106922XXXX OR +1106922XXXX
106923XXXX OR +1106923XXXX
106924XXXX OR +1106924XXXX
106925XXXX OR +1106925XXXX
106926XXXX OR +1106926XXXX
106927XXXX OR +1106927XXXX
106928XXXX OR +1106928XXXX
106929XXXX OR +1106929XXXX
106930XXXX OR +1106930XXXX
106931XXXX OR +1106931XXXX
106932XXXX OR +1106932XXXX
106933XXXX OR +1106933XXXX
106934XXXX OR +1106934XXXX
106935XXXX OR +1106935XXXX
106936XXXX OR +1106936XXXX
106937XXXX OR +1106937XXXX
106938XXXX OR +1106938XXXX
106939XXXX OR +1106939XXXX
106940XXXX OR +1106940XXXX
106941XXXX OR +1106941XXXX
106942XXXX OR +1106942XXXX
106943XXXX OR +1106943XXXX
106944XXXX OR +1106944XXXX
106945XXXX OR +1106945XXXX
106946XXXX OR +1106946XXXX
106947XXXX OR +1106947XXXX
106948XXXX OR +1106948XXXX
106949XXXX OR +1106949XXXX
106950XXXX OR +1106950XXXX
106951XXXX OR +1106951XXXX
106952XXXX OR +1106952XXXX
106953XXXX OR +1106953XXXX
106954XXXX OR +1106954XXXX
106955XXXX OR +1106955XXXX
106956XXXX OR +1106956XXXX
106957XXXX OR +1106957XXXX
106958XXXX OR +1106958XXXX
106959XXXX OR +1106959XXXX
106960XXXX OR +1106960XXXX
106961XXXX OR +1106961XXXX
106962XXXX OR +1106962XXXX
106963XXXX OR +1106963XXXX
106964XXXX OR +1106964XXXX
106965XXXX OR +1106965XXXX
106966XXXX OR +1106966XXXX
106967XXXX OR +1106967XXXX
106968XXXX OR +1106968XXXX
106969XXXX OR +1106969XXXX
106970XXXX OR +1106970XXXX
106971XXXX OR +1106971XXXX
106972XXXX OR +1106972XXXX
106973XXXX OR +1106973XXXX
106974XXXX OR +1106974XXXX
106975XXXX OR +1106975XXXX
106976XXXX OR +1106976XXXX
106977XXXX OR +1106977XXXX
106978XXXX OR +1106978XXXX
106979XXXX OR +1106979XXXX
106980XXXX OR +1106980XXXX
106981XXXX OR +1106981XXXX
106982XXXX OR +1106982XXXX
106983XXXX OR +1106983XXXX
106984XXXX OR +1106984XXXX
106985XXXX OR +1106985XXXX
106986XXXX OR +1106986XXXX
106987XXXX OR +1106987XXXX
106988XXXX OR +1106988XXXX
106989XXXX OR +1106989XXXX
106990XXXX OR +1106990XXXX
106991XXXX OR +1106991XXXX
106992XXXX OR +1106992XXXX
106993XXXX OR +1106993XXXX
106994XXXX OR +1106994XXXX
106995XXXX OR +1106995XXXX
106996XXXX OR +1106996XXXX
106997XXXX OR +1106997XXXX
106998XXXX OR +1106998XXXX
106999XXXX OR +1106999XXXX