Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106801XXXX OR +1106801XXXX
106802XXXX OR +1106802XXXX
106803XXXX OR +1106803XXXX
106804XXXX OR +1106804XXXX
106805XXXX OR +1106805XXXX
106806XXXX OR +1106806XXXX
106807XXXX OR +1106807XXXX
106808XXXX OR +1106808XXXX
106809XXXX OR +1106809XXXX
106810XXXX OR +1106810XXXX
106811XXXX OR +1106811XXXX
106812XXXX OR +1106812XXXX
106813XXXX OR +1106813XXXX
106814XXXX OR +1106814XXXX
106815XXXX OR +1106815XXXX
106816XXXX OR +1106816XXXX
106817XXXX OR +1106817XXXX
106818XXXX OR +1106818XXXX
106819XXXX OR +1106819XXXX
106820XXXX OR +1106820XXXX
106821XXXX OR +1106821XXXX
106822XXXX OR +1106822XXXX
106823XXXX OR +1106823XXXX
106824XXXX OR +1106824XXXX
106825XXXX OR +1106825XXXX
106826XXXX OR +1106826XXXX
106827XXXX OR +1106827XXXX
106828XXXX OR +1106828XXXX
106829XXXX OR +1106829XXXX
106830XXXX OR +1106830XXXX
106831XXXX OR +1106831XXXX
106832XXXX OR +1106832XXXX
106833XXXX OR +1106833XXXX
106834XXXX OR +1106834XXXX
106835XXXX OR +1106835XXXX
106836XXXX OR +1106836XXXX
106837XXXX OR +1106837XXXX
106838XXXX OR +1106838XXXX
106839XXXX OR +1106839XXXX
106840XXXX OR +1106840XXXX
106841XXXX OR +1106841XXXX
106842XXXX OR +1106842XXXX
106843XXXX OR +1106843XXXX
106844XXXX OR +1106844XXXX
106845XXXX OR +1106845XXXX
106846XXXX OR +1106846XXXX
106847XXXX OR +1106847XXXX
106848XXXX OR +1106848XXXX
106849XXXX OR +1106849XXXX
106850XXXX OR +1106850XXXX
106851XXXX OR +1106851XXXX
106852XXXX OR +1106852XXXX
106853XXXX OR +1106853XXXX
106854XXXX OR +1106854XXXX
106855XXXX OR +1106855XXXX
106856XXXX OR +1106856XXXX
106857XXXX OR +1106857XXXX
106858XXXX OR +1106858XXXX
106859XXXX OR +1106859XXXX
106860XXXX OR +1106860XXXX
106861XXXX OR +1106861XXXX
106862XXXX OR +1106862XXXX
106863XXXX OR +1106863XXXX
106864XXXX OR +1106864XXXX
106865XXXX OR +1106865XXXX
106866XXXX OR +1106866XXXX
106867XXXX OR +1106867XXXX
106868XXXX OR +1106868XXXX
106869XXXX OR +1106869XXXX
106870XXXX OR +1106870XXXX
106871XXXX OR +1106871XXXX
106872XXXX OR +1106872XXXX
106873XXXX OR +1106873XXXX
106874XXXX OR +1106874XXXX
106875XXXX OR +1106875XXXX
106876XXXX OR +1106876XXXX
106877XXXX OR +1106877XXXX
106878XXXX OR +1106878XXXX
106879XXXX OR +1106879XXXX
106880XXXX OR +1106880XXXX
106881XXXX OR +1106881XXXX
106882XXXX OR +1106882XXXX
106883XXXX OR +1106883XXXX
106884XXXX OR +1106884XXXX
106885XXXX OR +1106885XXXX
106886XXXX OR +1106886XXXX
106887XXXX OR +1106887XXXX
106888XXXX OR +1106888XXXX
106889XXXX OR +1106889XXXX
106890XXXX OR +1106890XXXX
106891XXXX OR +1106891XXXX
106892XXXX OR +1106892XXXX
106893XXXX OR +1106893XXXX
106894XXXX OR +1106894XXXX
106895XXXX OR +1106895XXXX
106896XXXX OR +1106896XXXX
106897XXXX OR +1106897XXXX
106898XXXX OR +1106898XXXX
106899XXXX OR +1106899XXXX