Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106701XXXX OR +1106701XXXX
106702XXXX OR +1106702XXXX
106703XXXX OR +1106703XXXX
106704XXXX OR +1106704XXXX
106705XXXX OR +1106705XXXX
106706XXXX OR +1106706XXXX
106707XXXX OR +1106707XXXX
106708XXXX OR +1106708XXXX
106709XXXX OR +1106709XXXX
106710XXXX OR +1106710XXXX
106711XXXX OR +1106711XXXX
106712XXXX OR +1106712XXXX
106713XXXX OR +1106713XXXX
106714XXXX OR +1106714XXXX
106715XXXX OR +1106715XXXX
106716XXXX OR +1106716XXXX
106717XXXX OR +1106717XXXX
106718XXXX OR +1106718XXXX
106719XXXX OR +1106719XXXX
106720XXXX OR +1106720XXXX
106721XXXX OR +1106721XXXX
106722XXXX OR +1106722XXXX
106723XXXX OR +1106723XXXX
106724XXXX OR +1106724XXXX
106725XXXX OR +1106725XXXX
106726XXXX OR +1106726XXXX
106727XXXX OR +1106727XXXX
106728XXXX OR +1106728XXXX
106729XXXX OR +1106729XXXX
106730XXXX OR +1106730XXXX
106731XXXX OR +1106731XXXX
106732XXXX OR +1106732XXXX
106733XXXX OR +1106733XXXX
106734XXXX OR +1106734XXXX
106735XXXX OR +1106735XXXX
106736XXXX OR +1106736XXXX
106737XXXX OR +1106737XXXX
106738XXXX OR +1106738XXXX
106739XXXX OR +1106739XXXX
106740XXXX OR +1106740XXXX
106741XXXX OR +1106741XXXX
106742XXXX OR +1106742XXXX
106743XXXX OR +1106743XXXX
106744XXXX OR +1106744XXXX
106745XXXX OR +1106745XXXX
106746XXXX OR +1106746XXXX
106747XXXX OR +1106747XXXX
106748XXXX OR +1106748XXXX
106749XXXX OR +1106749XXXX
106750XXXX OR +1106750XXXX
106751XXXX OR +1106751XXXX
106752XXXX OR +1106752XXXX
106753XXXX OR +1106753XXXX
106754XXXX OR +1106754XXXX
106755XXXX OR +1106755XXXX
106756XXXX OR +1106756XXXX
106757XXXX OR +1106757XXXX
106758XXXX OR +1106758XXXX
106759XXXX OR +1106759XXXX
106760XXXX OR +1106760XXXX
106761XXXX OR +1106761XXXX
106762XXXX OR +1106762XXXX
106763XXXX OR +1106763XXXX
106764XXXX OR +1106764XXXX
106765XXXX OR +1106765XXXX
106766XXXX OR +1106766XXXX
106767XXXX OR +1106767XXXX
106768XXXX OR +1106768XXXX
106769XXXX OR +1106769XXXX
106770XXXX OR +1106770XXXX
106771XXXX OR +1106771XXXX
106772XXXX OR +1106772XXXX
106773XXXX OR +1106773XXXX
106774XXXX OR +1106774XXXX
106775XXXX OR +1106775XXXX
106776XXXX OR +1106776XXXX
106777XXXX OR +1106777XXXX
106778XXXX OR +1106778XXXX
106779XXXX OR +1106779XXXX
106780XXXX OR +1106780XXXX
106781XXXX OR +1106781XXXX
106782XXXX OR +1106782XXXX
106783XXXX OR +1106783XXXX
106784XXXX OR +1106784XXXX
106785XXXX OR +1106785XXXX
106786XXXX OR +1106786XXXX
106787XXXX OR +1106787XXXX
106788XXXX OR +1106788XXXX
106789XXXX OR +1106789XXXX
106790XXXX OR +1106790XXXX
106791XXXX OR +1106791XXXX
106792XXXX OR +1106792XXXX
106793XXXX OR +1106793XXXX
106794XXXX OR +1106794XXXX
106795XXXX OR +1106795XXXX
106796XXXX OR +1106796XXXX
106797XXXX OR +1106797XXXX
106798XXXX OR +1106798XXXX
106799XXXX OR +1106799XXXX