Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106601XXXX OR +1106601XXXX
106602XXXX OR +1106602XXXX
106603XXXX OR +1106603XXXX
106604XXXX OR +1106604XXXX
106605XXXX OR +1106605XXXX
106606XXXX OR +1106606XXXX
106607XXXX OR +1106607XXXX
106608XXXX OR +1106608XXXX
106609XXXX OR +1106609XXXX
106610XXXX OR +1106610XXXX
106611XXXX OR +1106611XXXX
106612XXXX OR +1106612XXXX
106613XXXX OR +1106613XXXX
106614XXXX OR +1106614XXXX
106615XXXX OR +1106615XXXX
106616XXXX OR +1106616XXXX
106617XXXX OR +1106617XXXX
106618XXXX OR +1106618XXXX
106619XXXX OR +1106619XXXX
106620XXXX OR +1106620XXXX
106621XXXX OR +1106621XXXX
106622XXXX OR +1106622XXXX
106623XXXX OR +1106623XXXX
106624XXXX OR +1106624XXXX
106625XXXX OR +1106625XXXX
106626XXXX OR +1106626XXXX
106627XXXX OR +1106627XXXX
106628XXXX OR +1106628XXXX
106629XXXX OR +1106629XXXX
106630XXXX OR +1106630XXXX
106631XXXX OR +1106631XXXX
106632XXXX OR +1106632XXXX
106633XXXX OR +1106633XXXX
106634XXXX OR +1106634XXXX
106635XXXX OR +1106635XXXX
106636XXXX OR +1106636XXXX
106637XXXX OR +1106637XXXX
106638XXXX OR +1106638XXXX
106639XXXX OR +1106639XXXX
106640XXXX OR +1106640XXXX
106641XXXX OR +1106641XXXX
106642XXXX OR +1106642XXXX
106643XXXX OR +1106643XXXX
106644XXXX OR +1106644XXXX
106645XXXX OR +1106645XXXX
106646XXXX OR +1106646XXXX
106647XXXX OR +1106647XXXX
106648XXXX OR +1106648XXXX
106649XXXX OR +1106649XXXX
106650XXXX OR +1106650XXXX
106651XXXX OR +1106651XXXX
106652XXXX OR +1106652XXXX
106653XXXX OR +1106653XXXX
106654XXXX OR +1106654XXXX
106655XXXX OR +1106655XXXX
106656XXXX OR +1106656XXXX
106657XXXX OR +1106657XXXX
106658XXXX OR +1106658XXXX
106659XXXX OR +1106659XXXX
106660XXXX OR +1106660XXXX
106661XXXX OR +1106661XXXX
106662XXXX OR +1106662XXXX
106663XXXX OR +1106663XXXX
106664XXXX OR +1106664XXXX
106665XXXX OR +1106665XXXX
106666XXXX OR +1106666XXXX
106667XXXX OR +1106667XXXX
106668XXXX OR +1106668XXXX
106669XXXX OR +1106669XXXX
106670XXXX OR +1106670XXXX
106671XXXX OR +1106671XXXX
106672XXXX OR +1106672XXXX
106673XXXX OR +1106673XXXX
106674XXXX OR +1106674XXXX
106675XXXX OR +1106675XXXX
106676XXXX OR +1106676XXXX
106677XXXX OR +1106677XXXX
106678XXXX OR +1106678XXXX
106679XXXX OR +1106679XXXX
106680XXXX OR +1106680XXXX
106681XXXX OR +1106681XXXX
106682XXXX OR +1106682XXXX
106683XXXX OR +1106683XXXX
106684XXXX OR +1106684XXXX
106685XXXX OR +1106685XXXX
106686XXXX OR +1106686XXXX
106687XXXX OR +1106687XXXX
106688XXXX OR +1106688XXXX
106689XXXX OR +1106689XXXX
106690XXXX OR +1106690XXXX
106691XXXX OR +1106691XXXX
106692XXXX OR +1106692XXXX
106693XXXX OR +1106693XXXX
106694XXXX OR +1106694XXXX
106695XXXX OR +1106695XXXX
106696XXXX OR +1106696XXXX
106697XXXX OR +1106697XXXX
106698XXXX OR +1106698XXXX
106699XXXX OR +1106699XXXX