Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106501XXXX OR +1106501XXXX
106502XXXX OR +1106502XXXX
106503XXXX OR +1106503XXXX
106504XXXX OR +1106504XXXX
106505XXXX OR +1106505XXXX
106506XXXX OR +1106506XXXX
106507XXXX OR +1106507XXXX
106508XXXX OR +1106508XXXX
106509XXXX OR +1106509XXXX
106510XXXX OR +1106510XXXX
106511XXXX OR +1106511XXXX
106512XXXX OR +1106512XXXX
106513XXXX OR +1106513XXXX
106514XXXX OR +1106514XXXX
106515XXXX OR +1106515XXXX
106516XXXX OR +1106516XXXX
106517XXXX OR +1106517XXXX
106518XXXX OR +1106518XXXX
106519XXXX OR +1106519XXXX
106520XXXX OR +1106520XXXX
106521XXXX OR +1106521XXXX
106522XXXX OR +1106522XXXX
106523XXXX OR +1106523XXXX
106524XXXX OR +1106524XXXX
106525XXXX OR +1106525XXXX
106526XXXX OR +1106526XXXX
106527XXXX OR +1106527XXXX
106528XXXX OR +1106528XXXX
106529XXXX OR +1106529XXXX
106530XXXX OR +1106530XXXX
106531XXXX OR +1106531XXXX
106532XXXX OR +1106532XXXX
106533XXXX OR +1106533XXXX
106534XXXX OR +1106534XXXX
106535XXXX OR +1106535XXXX
106536XXXX OR +1106536XXXX
106537XXXX OR +1106537XXXX
106538XXXX OR +1106538XXXX
106539XXXX OR +1106539XXXX
106540XXXX OR +1106540XXXX
106541XXXX OR +1106541XXXX
106542XXXX OR +1106542XXXX
106543XXXX OR +1106543XXXX
106544XXXX OR +1106544XXXX
106545XXXX OR +1106545XXXX
106546XXXX OR +1106546XXXX
106547XXXX OR +1106547XXXX
106548XXXX OR +1106548XXXX
106549XXXX OR +1106549XXXX
106550XXXX OR +1106550XXXX
106551XXXX OR +1106551XXXX
106552XXXX OR +1106552XXXX
106553XXXX OR +1106553XXXX
106554XXXX OR +1106554XXXX
106555XXXX OR +1106555XXXX
106556XXXX OR +1106556XXXX
106557XXXX OR +1106557XXXX
106558XXXX OR +1106558XXXX
106559XXXX OR +1106559XXXX
106560XXXX OR +1106560XXXX
106561XXXX OR +1106561XXXX
106562XXXX OR +1106562XXXX
106563XXXX OR +1106563XXXX
106564XXXX OR +1106564XXXX
106565XXXX OR +1106565XXXX
106566XXXX OR +1106566XXXX
106567XXXX OR +1106567XXXX
106568XXXX OR +1106568XXXX
106569XXXX OR +1106569XXXX
106570XXXX OR +1106570XXXX
106571XXXX OR +1106571XXXX
106572XXXX OR +1106572XXXX
106573XXXX OR +1106573XXXX
106574XXXX OR +1106574XXXX
106575XXXX OR +1106575XXXX
106576XXXX OR +1106576XXXX
106577XXXX OR +1106577XXXX
106578XXXX OR +1106578XXXX
106579XXXX OR +1106579XXXX
106580XXXX OR +1106580XXXX
106581XXXX OR +1106581XXXX
106582XXXX OR +1106582XXXX
106583XXXX OR +1106583XXXX
106584XXXX OR +1106584XXXX
106585XXXX OR +1106585XXXX
106586XXXX OR +1106586XXXX
106587XXXX OR +1106587XXXX
106588XXXX OR +1106588XXXX
106589XXXX OR +1106589XXXX
106590XXXX OR +1106590XXXX
106591XXXX OR +1106591XXXX
106592XXXX OR +1106592XXXX
106593XXXX OR +1106593XXXX
106594XXXX OR +1106594XXXX
106595XXXX OR +1106595XXXX
106596XXXX OR +1106596XXXX
106597XXXX OR +1106597XXXX
106598XXXX OR +1106598XXXX
106599XXXX OR +1106599XXXX