Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106401XXXX OR +1106401XXXX
106402XXXX OR +1106402XXXX
106403XXXX OR +1106403XXXX
106404XXXX OR +1106404XXXX
106405XXXX OR +1106405XXXX
106406XXXX OR +1106406XXXX
106407XXXX OR +1106407XXXX
106408XXXX OR +1106408XXXX
106409XXXX OR +1106409XXXX
106410XXXX OR +1106410XXXX
106411XXXX OR +1106411XXXX
106412XXXX OR +1106412XXXX
106413XXXX OR +1106413XXXX
106414XXXX OR +1106414XXXX
106415XXXX OR +1106415XXXX
106416XXXX OR +1106416XXXX
106417XXXX OR +1106417XXXX
106418XXXX OR +1106418XXXX
106419XXXX OR +1106419XXXX
106420XXXX OR +1106420XXXX
106421XXXX OR +1106421XXXX
106422XXXX OR +1106422XXXX
106423XXXX OR +1106423XXXX
106424XXXX OR +1106424XXXX
106425XXXX OR +1106425XXXX
106426XXXX OR +1106426XXXX
106427XXXX OR +1106427XXXX
106428XXXX OR +1106428XXXX
106429XXXX OR +1106429XXXX
106430XXXX OR +1106430XXXX
106431XXXX OR +1106431XXXX
106432XXXX OR +1106432XXXX
106433XXXX OR +1106433XXXX
106434XXXX OR +1106434XXXX
106435XXXX OR +1106435XXXX
106436XXXX OR +1106436XXXX
106437XXXX OR +1106437XXXX
106438XXXX OR +1106438XXXX
106439XXXX OR +1106439XXXX
106440XXXX OR +1106440XXXX
106441XXXX OR +1106441XXXX
106442XXXX OR +1106442XXXX
106443XXXX OR +1106443XXXX
106444XXXX OR +1106444XXXX
106445XXXX OR +1106445XXXX
106446XXXX OR +1106446XXXX
106447XXXX OR +1106447XXXX
106448XXXX OR +1106448XXXX
106449XXXX OR +1106449XXXX
106450XXXX OR +1106450XXXX
106451XXXX OR +1106451XXXX
106452XXXX OR +1106452XXXX
106453XXXX OR +1106453XXXX
106454XXXX OR +1106454XXXX
106455XXXX OR +1106455XXXX
106456XXXX OR +1106456XXXX
106457XXXX OR +1106457XXXX
106458XXXX OR +1106458XXXX
106459XXXX OR +1106459XXXX
106460XXXX OR +1106460XXXX
106461XXXX OR +1106461XXXX
106462XXXX OR +1106462XXXX
106463XXXX OR +1106463XXXX
106464XXXX OR +1106464XXXX
106465XXXX OR +1106465XXXX
106466XXXX OR +1106466XXXX
106467XXXX OR +1106467XXXX
106468XXXX OR +1106468XXXX
106469XXXX OR +1106469XXXX
106470XXXX OR +1106470XXXX
106471XXXX OR +1106471XXXX
106472XXXX OR +1106472XXXX
106473XXXX OR +1106473XXXX
106474XXXX OR +1106474XXXX
106475XXXX OR +1106475XXXX
106476XXXX OR +1106476XXXX
106477XXXX OR +1106477XXXX
106478XXXX OR +1106478XXXX
106479XXXX OR +1106479XXXX
106480XXXX OR +1106480XXXX
106481XXXX OR +1106481XXXX
106482XXXX OR +1106482XXXX
106483XXXX OR +1106483XXXX
106484XXXX OR +1106484XXXX
106485XXXX OR +1106485XXXX
106486XXXX OR +1106486XXXX
106487XXXX OR +1106487XXXX
106488XXXX OR +1106488XXXX
106489XXXX OR +1106489XXXX
106490XXXX OR +1106490XXXX
106491XXXX OR +1106491XXXX
106492XXXX OR +1106492XXXX
106493XXXX OR +1106493XXXX
106494XXXX OR +1106494XXXX
106495XXXX OR +1106495XXXX
106496XXXX OR +1106496XXXX
106497XXXX OR +1106497XXXX
106498XXXX OR +1106498XXXX
106499XXXX OR +1106499XXXX