Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106201XXXX OR +1106201XXXX
106202XXXX OR +1106202XXXX
106203XXXX OR +1106203XXXX
106204XXXX OR +1106204XXXX
106205XXXX OR +1106205XXXX
106206XXXX OR +1106206XXXX
106207XXXX OR +1106207XXXX
106208XXXX OR +1106208XXXX
106209XXXX OR +1106209XXXX
106210XXXX OR +1106210XXXX
106211XXXX OR +1106211XXXX
106212XXXX OR +1106212XXXX
106213XXXX OR +1106213XXXX
106214XXXX OR +1106214XXXX
106215XXXX OR +1106215XXXX
106216XXXX OR +1106216XXXX
106217XXXX OR +1106217XXXX
106218XXXX OR +1106218XXXX
106219XXXX OR +1106219XXXX
106220XXXX OR +1106220XXXX
106221XXXX OR +1106221XXXX
106222XXXX OR +1106222XXXX
106223XXXX OR +1106223XXXX
106224XXXX OR +1106224XXXX
106225XXXX OR +1106225XXXX
106226XXXX OR +1106226XXXX
106227XXXX OR +1106227XXXX
106228XXXX OR +1106228XXXX
106229XXXX OR +1106229XXXX
106230XXXX OR +1106230XXXX
106231XXXX OR +1106231XXXX
106232XXXX OR +1106232XXXX
106233XXXX OR +1106233XXXX
106234XXXX OR +1106234XXXX
106235XXXX OR +1106235XXXX
106236XXXX OR +1106236XXXX
106237XXXX OR +1106237XXXX
106238XXXX OR +1106238XXXX
106239XXXX OR +1106239XXXX
106240XXXX OR +1106240XXXX
106241XXXX OR +1106241XXXX
106242XXXX OR +1106242XXXX
106243XXXX OR +1106243XXXX
106244XXXX OR +1106244XXXX
106245XXXX OR +1106245XXXX
106246XXXX OR +1106246XXXX
106247XXXX OR +1106247XXXX
106248XXXX OR +1106248XXXX
106249XXXX OR +1106249XXXX
106250XXXX OR +1106250XXXX
106251XXXX OR +1106251XXXX
106252XXXX OR +1106252XXXX
106253XXXX OR +1106253XXXX
106254XXXX OR +1106254XXXX
106255XXXX OR +1106255XXXX
106256XXXX OR +1106256XXXX
106257XXXX OR +1106257XXXX
106258XXXX OR +1106258XXXX
106259XXXX OR +1106259XXXX
106260XXXX OR +1106260XXXX
106261XXXX OR +1106261XXXX
106262XXXX OR +1106262XXXX
106263XXXX OR +1106263XXXX
106264XXXX OR +1106264XXXX
106265XXXX OR +1106265XXXX
106266XXXX OR +1106266XXXX
106267XXXX OR +1106267XXXX
106268XXXX OR +1106268XXXX
106269XXXX OR +1106269XXXX
106270XXXX OR +1106270XXXX
106271XXXX OR +1106271XXXX
106272XXXX OR +1106272XXXX
106273XXXX OR +1106273XXXX
106274XXXX OR +1106274XXXX
106275XXXX OR +1106275XXXX
106276XXXX OR +1106276XXXX
106277XXXX OR +1106277XXXX
106278XXXX OR +1106278XXXX
106279XXXX OR +1106279XXXX
106280XXXX OR +1106280XXXX
106281XXXX OR +1106281XXXX
106282XXXX OR +1106282XXXX
106283XXXX OR +1106283XXXX
106284XXXX OR +1106284XXXX
106285XXXX OR +1106285XXXX
106286XXXX OR +1106286XXXX
106287XXXX OR +1106287XXXX
106288XXXX OR +1106288XXXX
106289XXXX OR +1106289XXXX
106290XXXX OR +1106290XXXX
106291XXXX OR +1106291XXXX
106292XXXX OR +1106292XXXX
106293XXXX OR +1106293XXXX
106294XXXX OR +1106294XXXX
106295XXXX OR +1106295XXXX
106296XXXX OR +1106296XXXX
106297XXXX OR +1106297XXXX
106298XXXX OR +1106298XXXX
106299XXXX OR +1106299XXXX