Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

106001XXXX OR +1106001XXXX
106002XXXX OR +1106002XXXX
106003XXXX OR +1106003XXXX
106004XXXX OR +1106004XXXX
106005XXXX OR +1106005XXXX
106006XXXX OR +1106006XXXX
106007XXXX OR +1106007XXXX
106008XXXX OR +1106008XXXX
106009XXXX OR +1106009XXXX
106010XXXX OR +1106010XXXX
106011XXXX OR +1106011XXXX
106012XXXX OR +1106012XXXX
106013XXXX OR +1106013XXXX
106014XXXX OR +1106014XXXX
106015XXXX OR +1106015XXXX
106016XXXX OR +1106016XXXX
106017XXXX OR +1106017XXXX
106018XXXX OR +1106018XXXX
106019XXXX OR +1106019XXXX
106020XXXX OR +1106020XXXX
106021XXXX OR +1106021XXXX
106022XXXX OR +1106022XXXX
106023XXXX OR +1106023XXXX
106024XXXX OR +1106024XXXX
106025XXXX OR +1106025XXXX
106026XXXX OR +1106026XXXX
106027XXXX OR +1106027XXXX
106028XXXX OR +1106028XXXX
106029XXXX OR +1106029XXXX
106030XXXX OR +1106030XXXX
106031XXXX OR +1106031XXXX
106032XXXX OR +1106032XXXX
106033XXXX OR +1106033XXXX
106034XXXX OR +1106034XXXX
106035XXXX OR +1106035XXXX
106036XXXX OR +1106036XXXX
106037XXXX OR +1106037XXXX
106038XXXX OR +1106038XXXX
106039XXXX OR +1106039XXXX
106040XXXX OR +1106040XXXX
106041XXXX OR +1106041XXXX
106042XXXX OR +1106042XXXX
106043XXXX OR +1106043XXXX
106044XXXX OR +1106044XXXX
106045XXXX OR +1106045XXXX
106046XXXX OR +1106046XXXX
106047XXXX OR +1106047XXXX
106048XXXX OR +1106048XXXX
106049XXXX OR +1106049XXXX
106050XXXX OR +1106050XXXX
106051XXXX OR +1106051XXXX
106052XXXX OR +1106052XXXX
106053XXXX OR +1106053XXXX
106054XXXX OR +1106054XXXX
106055XXXX OR +1106055XXXX
106056XXXX OR +1106056XXXX
106057XXXX OR +1106057XXXX
106058XXXX OR +1106058XXXX
106059XXXX OR +1106059XXXX
106060XXXX OR +1106060XXXX
106061XXXX OR +1106061XXXX
106062XXXX OR +1106062XXXX
106063XXXX OR +1106063XXXX
106064XXXX OR +1106064XXXX
106065XXXX OR +1106065XXXX
106066XXXX OR +1106066XXXX
106067XXXX OR +1106067XXXX
106068XXXX OR +1106068XXXX
106069XXXX OR +1106069XXXX
106070XXXX OR +1106070XXXX
106071XXXX OR +1106071XXXX
106072XXXX OR +1106072XXXX
106073XXXX OR +1106073XXXX
106074XXXX OR +1106074XXXX
106075XXXX OR +1106075XXXX
106076XXXX OR +1106076XXXX
106077XXXX OR +1106077XXXX
106078XXXX OR +1106078XXXX
106079XXXX OR +1106079XXXX
106080XXXX OR +1106080XXXX
106081XXXX OR +1106081XXXX
106082XXXX OR +1106082XXXX
106083XXXX OR +1106083XXXX
106084XXXX OR +1106084XXXX
106085XXXX OR +1106085XXXX
106086XXXX OR +1106086XXXX
106087XXXX OR +1106087XXXX
106088XXXX OR +1106088XXXX
106089XXXX OR +1106089XXXX
106090XXXX OR +1106090XXXX
106091XXXX OR +1106091XXXX
106092XXXX OR +1106092XXXX
106093XXXX OR +1106093XXXX
106094XXXX OR +1106094XXXX
106095XXXX OR +1106095XXXX
106096XXXX OR +1106096XXXX
106097XXXX OR +1106097XXXX
106098XXXX OR +1106098XXXX
106099XXXX OR +1106099XXXX