Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105701XXXX OR +1105701XXXX
105702XXXX OR +1105702XXXX
105703XXXX OR +1105703XXXX
105704XXXX OR +1105704XXXX
105705XXXX OR +1105705XXXX
105706XXXX OR +1105706XXXX
105707XXXX OR +1105707XXXX
105708XXXX OR +1105708XXXX
105709XXXX OR +1105709XXXX
105710XXXX OR +1105710XXXX
105711XXXX OR +1105711XXXX
105712XXXX OR +1105712XXXX
105713XXXX OR +1105713XXXX
105714XXXX OR +1105714XXXX
105715XXXX OR +1105715XXXX
105716XXXX OR +1105716XXXX
105717XXXX OR +1105717XXXX
105718XXXX OR +1105718XXXX
105719XXXX OR +1105719XXXX
105720XXXX OR +1105720XXXX
105721XXXX OR +1105721XXXX
105722XXXX OR +1105722XXXX
105723XXXX OR +1105723XXXX
105724XXXX OR +1105724XXXX
105725XXXX OR +1105725XXXX
105726XXXX OR +1105726XXXX
105727XXXX OR +1105727XXXX
105728XXXX OR +1105728XXXX
105729XXXX OR +1105729XXXX
105730XXXX OR +1105730XXXX
105731XXXX OR +1105731XXXX
105732XXXX OR +1105732XXXX
105733XXXX OR +1105733XXXX
105734XXXX OR +1105734XXXX
105735XXXX OR +1105735XXXX
105736XXXX OR +1105736XXXX
105737XXXX OR +1105737XXXX
105738XXXX OR +1105738XXXX
105739XXXX OR +1105739XXXX
105740XXXX OR +1105740XXXX
105741XXXX OR +1105741XXXX
105742XXXX OR +1105742XXXX
105743XXXX OR +1105743XXXX
105744XXXX OR +1105744XXXX
105745XXXX OR +1105745XXXX
105746XXXX OR +1105746XXXX
105747XXXX OR +1105747XXXX
105748XXXX OR +1105748XXXX
105749XXXX OR +1105749XXXX
105750XXXX OR +1105750XXXX
105751XXXX OR +1105751XXXX
105752XXXX OR +1105752XXXX
105753XXXX OR +1105753XXXX
105754XXXX OR +1105754XXXX
105755XXXX OR +1105755XXXX
105756XXXX OR +1105756XXXX
105757XXXX OR +1105757XXXX
105758XXXX OR +1105758XXXX
105759XXXX OR +1105759XXXX
105760XXXX OR +1105760XXXX
105761XXXX OR +1105761XXXX
105762XXXX OR +1105762XXXX
105763XXXX OR +1105763XXXX
105764XXXX OR +1105764XXXX
105765XXXX OR +1105765XXXX
105766XXXX OR +1105766XXXX
105767XXXX OR +1105767XXXX
105768XXXX OR +1105768XXXX
105769XXXX OR +1105769XXXX
105770XXXX OR +1105770XXXX
105771XXXX OR +1105771XXXX
105772XXXX OR +1105772XXXX
105773XXXX OR +1105773XXXX
105774XXXX OR +1105774XXXX
105775XXXX OR +1105775XXXX
105776XXXX OR +1105776XXXX
105777XXXX OR +1105777XXXX
105778XXXX OR +1105778XXXX
105779XXXX OR +1105779XXXX
105780XXXX OR +1105780XXXX
105781XXXX OR +1105781XXXX
105782XXXX OR +1105782XXXX
105783XXXX OR +1105783XXXX
105784XXXX OR +1105784XXXX
105785XXXX OR +1105785XXXX
105786XXXX OR +1105786XXXX
105787XXXX OR +1105787XXXX
105788XXXX OR +1105788XXXX
105789XXXX OR +1105789XXXX
105790XXXX OR +1105790XXXX
105791XXXX OR +1105791XXXX
105792XXXX OR +1105792XXXX
105793XXXX OR +1105793XXXX
105794XXXX OR +1105794XXXX
105795XXXX OR +1105795XXXX
105796XXXX OR +1105796XXXX
105797XXXX OR +1105797XXXX
105798XXXX OR +1105798XXXX
105799XXXX OR +1105799XXXX