Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105601XXXX OR +1105601XXXX
105602XXXX OR +1105602XXXX
105603XXXX OR +1105603XXXX
105604XXXX OR +1105604XXXX
105605XXXX OR +1105605XXXX
105606XXXX OR +1105606XXXX
105607XXXX OR +1105607XXXX
105608XXXX OR +1105608XXXX
105609XXXX OR +1105609XXXX
105610XXXX OR +1105610XXXX
105611XXXX OR +1105611XXXX
105612XXXX OR +1105612XXXX
105613XXXX OR +1105613XXXX
105614XXXX OR +1105614XXXX
105615XXXX OR +1105615XXXX
105616XXXX OR +1105616XXXX
105617XXXX OR +1105617XXXX
105618XXXX OR +1105618XXXX
105619XXXX OR +1105619XXXX
105620XXXX OR +1105620XXXX
105621XXXX OR +1105621XXXX
105622XXXX OR +1105622XXXX
105623XXXX OR +1105623XXXX
105624XXXX OR +1105624XXXX
105625XXXX OR +1105625XXXX
105626XXXX OR +1105626XXXX
105627XXXX OR +1105627XXXX
105628XXXX OR +1105628XXXX
105629XXXX OR +1105629XXXX
105630XXXX OR +1105630XXXX
105631XXXX OR +1105631XXXX
105632XXXX OR +1105632XXXX
105633XXXX OR +1105633XXXX
105634XXXX OR +1105634XXXX
105635XXXX OR +1105635XXXX
105636XXXX OR +1105636XXXX
105637XXXX OR +1105637XXXX
105638XXXX OR +1105638XXXX
105639XXXX OR +1105639XXXX
105640XXXX OR +1105640XXXX
105641XXXX OR +1105641XXXX
105642XXXX OR +1105642XXXX
105643XXXX OR +1105643XXXX
105644XXXX OR +1105644XXXX
105645XXXX OR +1105645XXXX
105646XXXX OR +1105646XXXX
105647XXXX OR +1105647XXXX
105648XXXX OR +1105648XXXX
105649XXXX OR +1105649XXXX
105650XXXX OR +1105650XXXX
105651XXXX OR +1105651XXXX
105652XXXX OR +1105652XXXX
105653XXXX OR +1105653XXXX
105654XXXX OR +1105654XXXX
105655XXXX OR +1105655XXXX
105656XXXX OR +1105656XXXX
105657XXXX OR +1105657XXXX
105658XXXX OR +1105658XXXX
105659XXXX OR +1105659XXXX
105660XXXX OR +1105660XXXX
105661XXXX OR +1105661XXXX
105662XXXX OR +1105662XXXX
105663XXXX OR +1105663XXXX
105664XXXX OR +1105664XXXX
105665XXXX OR +1105665XXXX
105666XXXX OR +1105666XXXX
105667XXXX OR +1105667XXXX
105668XXXX OR +1105668XXXX
105669XXXX OR +1105669XXXX
105670XXXX OR +1105670XXXX
105671XXXX OR +1105671XXXX
105672XXXX OR +1105672XXXX
105673XXXX OR +1105673XXXX
105674XXXX OR +1105674XXXX
105675XXXX OR +1105675XXXX
105676XXXX OR +1105676XXXX
105677XXXX OR +1105677XXXX
105678XXXX OR +1105678XXXX
105679XXXX OR +1105679XXXX
105680XXXX OR +1105680XXXX
105681XXXX OR +1105681XXXX
105682XXXX OR +1105682XXXX
105683XXXX OR +1105683XXXX
105684XXXX OR +1105684XXXX
105685XXXX OR +1105685XXXX
105686XXXX OR +1105686XXXX
105687XXXX OR +1105687XXXX
105688XXXX OR +1105688XXXX
105689XXXX OR +1105689XXXX
105690XXXX OR +1105690XXXX
105691XXXX OR +1105691XXXX
105692XXXX OR +1105692XXXX
105693XXXX OR +1105693XXXX
105694XXXX OR +1105694XXXX
105695XXXX OR +1105695XXXX
105696XXXX OR +1105696XXXX
105697XXXX OR +1105697XXXX
105698XXXX OR +1105698XXXX
105699XXXX OR +1105699XXXX