Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105501XXXX OR +1105501XXXX
105502XXXX OR +1105502XXXX
105503XXXX OR +1105503XXXX
105504XXXX OR +1105504XXXX
105505XXXX OR +1105505XXXX
105506XXXX OR +1105506XXXX
105507XXXX OR +1105507XXXX
105508XXXX OR +1105508XXXX
105509XXXX OR +1105509XXXX
105510XXXX OR +1105510XXXX
105511XXXX OR +1105511XXXX
105512XXXX OR +1105512XXXX
105513XXXX OR +1105513XXXX
105514XXXX OR +1105514XXXX
105515XXXX OR +1105515XXXX
105516XXXX OR +1105516XXXX
105517XXXX OR +1105517XXXX
105518XXXX OR +1105518XXXX
105519XXXX OR +1105519XXXX
105520XXXX OR +1105520XXXX
105521XXXX OR +1105521XXXX
105522XXXX OR +1105522XXXX
105523XXXX OR +1105523XXXX
105524XXXX OR +1105524XXXX
105525XXXX OR +1105525XXXX
105526XXXX OR +1105526XXXX
105527XXXX OR +1105527XXXX
105528XXXX OR +1105528XXXX
105529XXXX OR +1105529XXXX
105530XXXX OR +1105530XXXX
105531XXXX OR +1105531XXXX
105532XXXX OR +1105532XXXX
105533XXXX OR +1105533XXXX
105534XXXX OR +1105534XXXX
105535XXXX OR +1105535XXXX
105536XXXX OR +1105536XXXX
105537XXXX OR +1105537XXXX
105538XXXX OR +1105538XXXX
105539XXXX OR +1105539XXXX
105540XXXX OR +1105540XXXX
105541XXXX OR +1105541XXXX
105542XXXX OR +1105542XXXX
105543XXXX OR +1105543XXXX
105544XXXX OR +1105544XXXX
105545XXXX OR +1105545XXXX
105546XXXX OR +1105546XXXX
105547XXXX OR +1105547XXXX
105548XXXX OR +1105548XXXX
105549XXXX OR +1105549XXXX
105550XXXX OR +1105550XXXX
105551XXXX OR +1105551XXXX
105552XXXX OR +1105552XXXX
105553XXXX OR +1105553XXXX
105554XXXX OR +1105554XXXX
105555XXXX OR +1105555XXXX
105556XXXX OR +1105556XXXX
105557XXXX OR +1105557XXXX
105558XXXX OR +1105558XXXX
105559XXXX OR +1105559XXXX
105560XXXX OR +1105560XXXX
105561XXXX OR +1105561XXXX
105562XXXX OR +1105562XXXX
105563XXXX OR +1105563XXXX
105564XXXX OR +1105564XXXX
105565XXXX OR +1105565XXXX
105566XXXX OR +1105566XXXX
105567XXXX OR +1105567XXXX
105568XXXX OR +1105568XXXX
105569XXXX OR +1105569XXXX
105570XXXX OR +1105570XXXX
105571XXXX OR +1105571XXXX
105572XXXX OR +1105572XXXX
105573XXXX OR +1105573XXXX
105574XXXX OR +1105574XXXX
105575XXXX OR +1105575XXXX
105576XXXX OR +1105576XXXX
105577XXXX OR +1105577XXXX
105578XXXX OR +1105578XXXX
105579XXXX OR +1105579XXXX
105580XXXX OR +1105580XXXX
105581XXXX OR +1105581XXXX
105582XXXX OR +1105582XXXX
105583XXXX OR +1105583XXXX
105584XXXX OR +1105584XXXX
105585XXXX OR +1105585XXXX
105586XXXX OR +1105586XXXX
105587XXXX OR +1105587XXXX
105588XXXX OR +1105588XXXX
105589XXXX OR +1105589XXXX
105590XXXX OR +1105590XXXX
105591XXXX OR +1105591XXXX
105592XXXX OR +1105592XXXX
105593XXXX OR +1105593XXXX
105594XXXX OR +1105594XXXX
105595XXXX OR +1105595XXXX
105596XXXX OR +1105596XXXX
105597XXXX OR +1105597XXXX
105598XXXX OR +1105598XXXX
105599XXXX OR +1105599XXXX