Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105301XXXX OR +1105301XXXX
105302XXXX OR +1105302XXXX
105303XXXX OR +1105303XXXX
105304XXXX OR +1105304XXXX
105305XXXX OR +1105305XXXX
105306XXXX OR +1105306XXXX
105307XXXX OR +1105307XXXX
105308XXXX OR +1105308XXXX
105309XXXX OR +1105309XXXX
105310XXXX OR +1105310XXXX
105311XXXX OR +1105311XXXX
105312XXXX OR +1105312XXXX
105313XXXX OR +1105313XXXX
105314XXXX OR +1105314XXXX
105315XXXX OR +1105315XXXX
105316XXXX OR +1105316XXXX
105317XXXX OR +1105317XXXX
105318XXXX OR +1105318XXXX
105319XXXX OR +1105319XXXX
105320XXXX OR +1105320XXXX
105321XXXX OR +1105321XXXX
105322XXXX OR +1105322XXXX
105323XXXX OR +1105323XXXX
105324XXXX OR +1105324XXXX
105325XXXX OR +1105325XXXX
105326XXXX OR +1105326XXXX
105327XXXX OR +1105327XXXX
105328XXXX OR +1105328XXXX
105329XXXX OR +1105329XXXX
105330XXXX OR +1105330XXXX
105331XXXX OR +1105331XXXX
105332XXXX OR +1105332XXXX
105333XXXX OR +1105333XXXX
105334XXXX OR +1105334XXXX
105335XXXX OR +1105335XXXX
105336XXXX OR +1105336XXXX
105337XXXX OR +1105337XXXX
105338XXXX OR +1105338XXXX
105339XXXX OR +1105339XXXX
105340XXXX OR +1105340XXXX
105341XXXX OR +1105341XXXX
105342XXXX OR +1105342XXXX
105343XXXX OR +1105343XXXX
105344XXXX OR +1105344XXXX
105345XXXX OR +1105345XXXX
105346XXXX OR +1105346XXXX
105347XXXX OR +1105347XXXX
105348XXXX OR +1105348XXXX
105349XXXX OR +1105349XXXX
105350XXXX OR +1105350XXXX
105351XXXX OR +1105351XXXX
105352XXXX OR +1105352XXXX
105353XXXX OR +1105353XXXX
105354XXXX OR +1105354XXXX
105355XXXX OR +1105355XXXX
105356XXXX OR +1105356XXXX
105357XXXX OR +1105357XXXX
105358XXXX OR +1105358XXXX
105359XXXX OR +1105359XXXX
105360XXXX OR +1105360XXXX
105361XXXX OR +1105361XXXX
105362XXXX OR +1105362XXXX
105363XXXX OR +1105363XXXX
105364XXXX OR +1105364XXXX
105365XXXX OR +1105365XXXX
105366XXXX OR +1105366XXXX
105367XXXX OR +1105367XXXX
105368XXXX OR +1105368XXXX
105369XXXX OR +1105369XXXX
105370XXXX OR +1105370XXXX
105371XXXX OR +1105371XXXX
105372XXXX OR +1105372XXXX
105373XXXX OR +1105373XXXX
105374XXXX OR +1105374XXXX
105375XXXX OR +1105375XXXX
105376XXXX OR +1105376XXXX
105377XXXX OR +1105377XXXX
105378XXXX OR +1105378XXXX
105379XXXX OR +1105379XXXX
105380XXXX OR +1105380XXXX
105381XXXX OR +1105381XXXX
105382XXXX OR +1105382XXXX
105383XXXX OR +1105383XXXX
105384XXXX OR +1105384XXXX
105385XXXX OR +1105385XXXX
105386XXXX OR +1105386XXXX
105387XXXX OR +1105387XXXX
105388XXXX OR +1105388XXXX
105389XXXX OR +1105389XXXX
105390XXXX OR +1105390XXXX
105391XXXX OR +1105391XXXX
105392XXXX OR +1105392XXXX
105393XXXX OR +1105393XXXX
105394XXXX OR +1105394XXXX
105395XXXX OR +1105395XXXX
105396XXXX OR +1105396XXXX
105397XXXX OR +1105397XXXX
105398XXXX OR +1105398XXXX
105399XXXX OR +1105399XXXX