Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105201XXXX OR +1105201XXXX
105202XXXX OR +1105202XXXX
105203XXXX OR +1105203XXXX
105204XXXX OR +1105204XXXX
105205XXXX OR +1105205XXXX
105206XXXX OR +1105206XXXX
105207XXXX OR +1105207XXXX
105208XXXX OR +1105208XXXX
105209XXXX OR +1105209XXXX
105210XXXX OR +1105210XXXX
105211XXXX OR +1105211XXXX
105212XXXX OR +1105212XXXX
105213XXXX OR +1105213XXXX
105214XXXX OR +1105214XXXX
105215XXXX OR +1105215XXXX
105216XXXX OR +1105216XXXX
105217XXXX OR +1105217XXXX
105218XXXX OR +1105218XXXX
105219XXXX OR +1105219XXXX
105220XXXX OR +1105220XXXX
105221XXXX OR +1105221XXXX
105222XXXX OR +1105222XXXX
105223XXXX OR +1105223XXXX
105224XXXX OR +1105224XXXX
105225XXXX OR +1105225XXXX
105226XXXX OR +1105226XXXX
105227XXXX OR +1105227XXXX
105228XXXX OR +1105228XXXX
105229XXXX OR +1105229XXXX
105230XXXX OR +1105230XXXX
105231XXXX OR +1105231XXXX
105232XXXX OR +1105232XXXX
105233XXXX OR +1105233XXXX
105234XXXX OR +1105234XXXX
105235XXXX OR +1105235XXXX
105236XXXX OR +1105236XXXX
105237XXXX OR +1105237XXXX
105238XXXX OR +1105238XXXX
105239XXXX OR +1105239XXXX
105240XXXX OR +1105240XXXX
105241XXXX OR +1105241XXXX
105242XXXX OR +1105242XXXX
105243XXXX OR +1105243XXXX
105244XXXX OR +1105244XXXX
105245XXXX OR +1105245XXXX
105246XXXX OR +1105246XXXX
105247XXXX OR +1105247XXXX
105248XXXX OR +1105248XXXX
105249XXXX OR +1105249XXXX
105250XXXX OR +1105250XXXX
105251XXXX OR +1105251XXXX
105252XXXX OR +1105252XXXX
105253XXXX OR +1105253XXXX
105254XXXX OR +1105254XXXX
105255XXXX OR +1105255XXXX
105256XXXX OR +1105256XXXX
105257XXXX OR +1105257XXXX
105258XXXX OR +1105258XXXX
105259XXXX OR +1105259XXXX
105260XXXX OR +1105260XXXX
105261XXXX OR +1105261XXXX
105262XXXX OR +1105262XXXX
105263XXXX OR +1105263XXXX
105264XXXX OR +1105264XXXX
105265XXXX OR +1105265XXXX
105266XXXX OR +1105266XXXX
105267XXXX OR +1105267XXXX
105268XXXX OR +1105268XXXX
105269XXXX OR +1105269XXXX
105270XXXX OR +1105270XXXX
105271XXXX OR +1105271XXXX
105272XXXX OR +1105272XXXX
105273XXXX OR +1105273XXXX
105274XXXX OR +1105274XXXX
105275XXXX OR +1105275XXXX
105276XXXX OR +1105276XXXX
105277XXXX OR +1105277XXXX
105278XXXX OR +1105278XXXX
105279XXXX OR +1105279XXXX
105280XXXX OR +1105280XXXX
105281XXXX OR +1105281XXXX
105282XXXX OR +1105282XXXX
105283XXXX OR +1105283XXXX
105284XXXX OR +1105284XXXX
105285XXXX OR +1105285XXXX
105286XXXX OR +1105286XXXX
105287XXXX OR +1105287XXXX
105288XXXX OR +1105288XXXX
105289XXXX OR +1105289XXXX
105290XXXX OR +1105290XXXX
105291XXXX OR +1105291XXXX
105292XXXX OR +1105292XXXX
105293XXXX OR +1105293XXXX
105294XXXX OR +1105294XXXX
105295XXXX OR +1105295XXXX
105296XXXX OR +1105296XXXX
105297XXXX OR +1105297XXXX
105298XXXX OR +1105298XXXX
105299XXXX OR +1105299XXXX