Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105101XXXX OR +1105101XXXX
105102XXXX OR +1105102XXXX
105103XXXX OR +1105103XXXX
105104XXXX OR +1105104XXXX
105105XXXX OR +1105105XXXX
105106XXXX OR +1105106XXXX
105107XXXX OR +1105107XXXX
105108XXXX OR +1105108XXXX
105109XXXX OR +1105109XXXX
105110XXXX OR +1105110XXXX
105111XXXX OR +1105111XXXX
105112XXXX OR +1105112XXXX
105113XXXX OR +1105113XXXX
105114XXXX OR +1105114XXXX
105115XXXX OR +1105115XXXX
105116XXXX OR +1105116XXXX
105117XXXX OR +1105117XXXX
105118XXXX OR +1105118XXXX
105119XXXX OR +1105119XXXX
105120XXXX OR +1105120XXXX
105121XXXX OR +1105121XXXX
105122XXXX OR +1105122XXXX
105123XXXX OR +1105123XXXX
105124XXXX OR +1105124XXXX
105125XXXX OR +1105125XXXX
105126XXXX OR +1105126XXXX
105127XXXX OR +1105127XXXX
105128XXXX OR +1105128XXXX
105129XXXX OR +1105129XXXX
105130XXXX OR +1105130XXXX
105131XXXX OR +1105131XXXX
105132XXXX OR +1105132XXXX
105133XXXX OR +1105133XXXX
105134XXXX OR +1105134XXXX
105135XXXX OR +1105135XXXX
105136XXXX OR +1105136XXXX
105137XXXX OR +1105137XXXX
105138XXXX OR +1105138XXXX
105139XXXX OR +1105139XXXX
105140XXXX OR +1105140XXXX
105141XXXX OR +1105141XXXX
105142XXXX OR +1105142XXXX
105143XXXX OR +1105143XXXX
105144XXXX OR +1105144XXXX
105145XXXX OR +1105145XXXX
105146XXXX OR +1105146XXXX
105147XXXX OR +1105147XXXX
105148XXXX OR +1105148XXXX
105149XXXX OR +1105149XXXX
105150XXXX OR +1105150XXXX
105151XXXX OR +1105151XXXX
105152XXXX OR +1105152XXXX
105153XXXX OR +1105153XXXX
105154XXXX OR +1105154XXXX
105155XXXX OR +1105155XXXX
105156XXXX OR +1105156XXXX
105157XXXX OR +1105157XXXX
105158XXXX OR +1105158XXXX
105159XXXX OR +1105159XXXX
105160XXXX OR +1105160XXXX
105161XXXX OR +1105161XXXX
105162XXXX OR +1105162XXXX
105163XXXX OR +1105163XXXX
105164XXXX OR +1105164XXXX
105165XXXX OR +1105165XXXX
105166XXXX OR +1105166XXXX
105167XXXX OR +1105167XXXX
105168XXXX OR +1105168XXXX
105169XXXX OR +1105169XXXX
105170XXXX OR +1105170XXXX
105171XXXX OR +1105171XXXX
105172XXXX OR +1105172XXXX
105173XXXX OR +1105173XXXX
105174XXXX OR +1105174XXXX
105175XXXX OR +1105175XXXX
105176XXXX OR +1105176XXXX
105177XXXX OR +1105177XXXX
105178XXXX OR +1105178XXXX
105179XXXX OR +1105179XXXX
105180XXXX OR +1105180XXXX
105181XXXX OR +1105181XXXX
105182XXXX OR +1105182XXXX
105183XXXX OR +1105183XXXX
105184XXXX OR +1105184XXXX
105185XXXX OR +1105185XXXX
105186XXXX OR +1105186XXXX
105187XXXX OR +1105187XXXX
105188XXXX OR +1105188XXXX
105189XXXX OR +1105189XXXX
105190XXXX OR +1105190XXXX
105191XXXX OR +1105191XXXX
105192XXXX OR +1105192XXXX
105193XXXX OR +1105193XXXX
105194XXXX OR +1105194XXXX
105195XXXX OR +1105195XXXX
105196XXXX OR +1105196XXXX
105197XXXX OR +1105197XXXX
105198XXXX OR +1105198XXXX
105199XXXX OR +1105199XXXX