Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

105001XXXX OR +1105001XXXX
105002XXXX OR +1105002XXXX
105003XXXX OR +1105003XXXX
105004XXXX OR +1105004XXXX
105005XXXX OR +1105005XXXX
105006XXXX OR +1105006XXXX
105007XXXX OR +1105007XXXX
105008XXXX OR +1105008XXXX
105009XXXX OR +1105009XXXX
105010XXXX OR +1105010XXXX
105011XXXX OR +1105011XXXX
105012XXXX OR +1105012XXXX
105013XXXX OR +1105013XXXX
105014XXXX OR +1105014XXXX
105015XXXX OR +1105015XXXX
105016XXXX OR +1105016XXXX
105017XXXX OR +1105017XXXX
105018XXXX OR +1105018XXXX
105019XXXX OR +1105019XXXX
105020XXXX OR +1105020XXXX
105021XXXX OR +1105021XXXX
105022XXXX OR +1105022XXXX
105023XXXX OR +1105023XXXX
105024XXXX OR +1105024XXXX
105025XXXX OR +1105025XXXX
105026XXXX OR +1105026XXXX
105027XXXX OR +1105027XXXX
105028XXXX OR +1105028XXXX
105029XXXX OR +1105029XXXX
105030XXXX OR +1105030XXXX
105031XXXX OR +1105031XXXX
105032XXXX OR +1105032XXXX
105033XXXX OR +1105033XXXX
105034XXXX OR +1105034XXXX
105035XXXX OR +1105035XXXX
105036XXXX OR +1105036XXXX
105037XXXX OR +1105037XXXX
105038XXXX OR +1105038XXXX
105039XXXX OR +1105039XXXX
105040XXXX OR +1105040XXXX
105041XXXX OR +1105041XXXX
105042XXXX OR +1105042XXXX
105043XXXX OR +1105043XXXX
105044XXXX OR +1105044XXXX
105045XXXX OR +1105045XXXX
105046XXXX OR +1105046XXXX
105047XXXX OR +1105047XXXX
105048XXXX OR +1105048XXXX
105049XXXX OR +1105049XXXX
105050XXXX OR +1105050XXXX
105051XXXX OR +1105051XXXX
105052XXXX OR +1105052XXXX
105053XXXX OR +1105053XXXX
105054XXXX OR +1105054XXXX
105055XXXX OR +1105055XXXX
105056XXXX OR +1105056XXXX
105057XXXX OR +1105057XXXX
105058XXXX OR +1105058XXXX
105059XXXX OR +1105059XXXX
105060XXXX OR +1105060XXXX
105061XXXX OR +1105061XXXX
105062XXXX OR +1105062XXXX
105063XXXX OR +1105063XXXX
105064XXXX OR +1105064XXXX
105065XXXX OR +1105065XXXX
105066XXXX OR +1105066XXXX
105067XXXX OR +1105067XXXX
105068XXXX OR +1105068XXXX
105069XXXX OR +1105069XXXX
105070XXXX OR +1105070XXXX
105071XXXX OR +1105071XXXX
105072XXXX OR +1105072XXXX
105073XXXX OR +1105073XXXX
105074XXXX OR +1105074XXXX
105075XXXX OR +1105075XXXX
105076XXXX OR +1105076XXXX
105077XXXX OR +1105077XXXX
105078XXXX OR +1105078XXXX
105079XXXX OR +1105079XXXX
105080XXXX OR +1105080XXXX
105081XXXX OR +1105081XXXX
105082XXXX OR +1105082XXXX
105083XXXX OR +1105083XXXX
105084XXXX OR +1105084XXXX
105085XXXX OR +1105085XXXX
105086XXXX OR +1105086XXXX
105087XXXX OR +1105087XXXX
105088XXXX OR +1105088XXXX
105089XXXX OR +1105089XXXX
105090XXXX OR +1105090XXXX
105091XXXX OR +1105091XXXX
105092XXXX OR +1105092XXXX
105093XXXX OR +1105093XXXX
105094XXXX OR +1105094XXXX
105095XXXX OR +1105095XXXX
105096XXXX OR +1105096XXXX
105097XXXX OR +1105097XXXX
105098XXXX OR +1105098XXXX
105099XXXX OR +1105099XXXX