Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104901XXXX OR +1104901XXXX
104902XXXX OR +1104902XXXX
104903XXXX OR +1104903XXXX
104904XXXX OR +1104904XXXX
104905XXXX OR +1104905XXXX
104906XXXX OR +1104906XXXX
104907XXXX OR +1104907XXXX
104908XXXX OR +1104908XXXX
104909XXXX OR +1104909XXXX
104910XXXX OR +1104910XXXX
104911XXXX OR +1104911XXXX
104912XXXX OR +1104912XXXX
104913XXXX OR +1104913XXXX
104914XXXX OR +1104914XXXX
104915XXXX OR +1104915XXXX
104916XXXX OR +1104916XXXX
104917XXXX OR +1104917XXXX
104918XXXX OR +1104918XXXX
104919XXXX OR +1104919XXXX
104920XXXX OR +1104920XXXX
104921XXXX OR +1104921XXXX
104922XXXX OR +1104922XXXX
104923XXXX OR +1104923XXXX
104924XXXX OR +1104924XXXX
104925XXXX OR +1104925XXXX
104926XXXX OR +1104926XXXX
104927XXXX OR +1104927XXXX
104928XXXX OR +1104928XXXX
104929XXXX OR +1104929XXXX
104930XXXX OR +1104930XXXX
104931XXXX OR +1104931XXXX
104932XXXX OR +1104932XXXX
104933XXXX OR +1104933XXXX
104934XXXX OR +1104934XXXX
104935XXXX OR +1104935XXXX
104936XXXX OR +1104936XXXX
104937XXXX OR +1104937XXXX
104938XXXX OR +1104938XXXX
104939XXXX OR +1104939XXXX
104940XXXX OR +1104940XXXX
104941XXXX OR +1104941XXXX
104942XXXX OR +1104942XXXX
104943XXXX OR +1104943XXXX
104944XXXX OR +1104944XXXX
104945XXXX OR +1104945XXXX
104946XXXX OR +1104946XXXX
104947XXXX OR +1104947XXXX
104948XXXX OR +1104948XXXX
104949XXXX OR +1104949XXXX
104950XXXX OR +1104950XXXX
104951XXXX OR +1104951XXXX
104952XXXX OR +1104952XXXX
104953XXXX OR +1104953XXXX
104954XXXX OR +1104954XXXX
104955XXXX OR +1104955XXXX
104956XXXX OR +1104956XXXX
104957XXXX OR +1104957XXXX
104958XXXX OR +1104958XXXX
104959XXXX OR +1104959XXXX
104960XXXX OR +1104960XXXX
104961XXXX OR +1104961XXXX
104962XXXX OR +1104962XXXX
104963XXXX OR +1104963XXXX
104964XXXX OR +1104964XXXX
104965XXXX OR +1104965XXXX
104966XXXX OR +1104966XXXX
104967XXXX OR +1104967XXXX
104968XXXX OR +1104968XXXX
104969XXXX OR +1104969XXXX
104970XXXX OR +1104970XXXX
104971XXXX OR +1104971XXXX
104972XXXX OR +1104972XXXX
104973XXXX OR +1104973XXXX
104974XXXX OR +1104974XXXX
104975XXXX OR +1104975XXXX
104976XXXX OR +1104976XXXX
104977XXXX OR +1104977XXXX
104978XXXX OR +1104978XXXX
104979XXXX OR +1104979XXXX
104980XXXX OR +1104980XXXX
104981XXXX OR +1104981XXXX
104982XXXX OR +1104982XXXX
104983XXXX OR +1104983XXXX
104984XXXX OR +1104984XXXX
104985XXXX OR +1104985XXXX
104986XXXX OR +1104986XXXX
104987XXXX OR +1104987XXXX
104988XXXX OR +1104988XXXX
104989XXXX OR +1104989XXXX
104990XXXX OR +1104990XXXX
104991XXXX OR +1104991XXXX
104992XXXX OR +1104992XXXX
104993XXXX OR +1104993XXXX
104994XXXX OR +1104994XXXX
104995XXXX OR +1104995XXXX
104996XXXX OR +1104996XXXX
104997XXXX OR +1104997XXXX
104998XXXX OR +1104998XXXX
104999XXXX OR +1104999XXXX