Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104801XXXX OR +1104801XXXX
104802XXXX OR +1104802XXXX
104803XXXX OR +1104803XXXX
104804XXXX OR +1104804XXXX
104805XXXX OR +1104805XXXX
104806XXXX OR +1104806XXXX
104807XXXX OR +1104807XXXX
104808XXXX OR +1104808XXXX
104809XXXX OR +1104809XXXX
104810XXXX OR +1104810XXXX
104811XXXX OR +1104811XXXX
104812XXXX OR +1104812XXXX
104813XXXX OR +1104813XXXX
104814XXXX OR +1104814XXXX
104815XXXX OR +1104815XXXX
104816XXXX OR +1104816XXXX
104817XXXX OR +1104817XXXX
104818XXXX OR +1104818XXXX
104819XXXX OR +1104819XXXX
104820XXXX OR +1104820XXXX
104821XXXX OR +1104821XXXX
104822XXXX OR +1104822XXXX
104823XXXX OR +1104823XXXX
104824XXXX OR +1104824XXXX
104825XXXX OR +1104825XXXX
104826XXXX OR +1104826XXXX
104827XXXX OR +1104827XXXX
104828XXXX OR +1104828XXXX
104829XXXX OR +1104829XXXX
104830XXXX OR +1104830XXXX
104831XXXX OR +1104831XXXX
104832XXXX OR +1104832XXXX
104833XXXX OR +1104833XXXX
104834XXXX OR +1104834XXXX
104835XXXX OR +1104835XXXX
104836XXXX OR +1104836XXXX
104837XXXX OR +1104837XXXX
104838XXXX OR +1104838XXXX
104839XXXX OR +1104839XXXX
104840XXXX OR +1104840XXXX
104841XXXX OR +1104841XXXX
104842XXXX OR +1104842XXXX
104843XXXX OR +1104843XXXX
104844XXXX OR +1104844XXXX
104845XXXX OR +1104845XXXX
104846XXXX OR +1104846XXXX
104847XXXX OR +1104847XXXX
104848XXXX OR +1104848XXXX
104849XXXX OR +1104849XXXX
104850XXXX OR +1104850XXXX
104851XXXX OR +1104851XXXX
104852XXXX OR +1104852XXXX
104853XXXX OR +1104853XXXX
104854XXXX OR +1104854XXXX
104855XXXX OR +1104855XXXX
104856XXXX OR +1104856XXXX
104857XXXX OR +1104857XXXX
104858XXXX OR +1104858XXXX
104859XXXX OR +1104859XXXX
104860XXXX OR +1104860XXXX
104861XXXX OR +1104861XXXX
104862XXXX OR +1104862XXXX
104863XXXX OR +1104863XXXX
104864XXXX OR +1104864XXXX
104865XXXX OR +1104865XXXX
104866XXXX OR +1104866XXXX
104867XXXX OR +1104867XXXX
104868XXXX OR +1104868XXXX
104869XXXX OR +1104869XXXX
104870XXXX OR +1104870XXXX
104871XXXX OR +1104871XXXX
104872XXXX OR +1104872XXXX
104873XXXX OR +1104873XXXX
104874XXXX OR +1104874XXXX
104875XXXX OR +1104875XXXX
104876XXXX OR +1104876XXXX
104877XXXX OR +1104877XXXX
104878XXXX OR +1104878XXXX
104879XXXX OR +1104879XXXX
104880XXXX OR +1104880XXXX
104881XXXX OR +1104881XXXX
104882XXXX OR +1104882XXXX
104883XXXX OR +1104883XXXX
104884XXXX OR +1104884XXXX
104885XXXX OR +1104885XXXX
104886XXXX OR +1104886XXXX
104887XXXX OR +1104887XXXX
104888XXXX OR +1104888XXXX
104889XXXX OR +1104889XXXX
104890XXXX OR +1104890XXXX
104891XXXX OR +1104891XXXX
104892XXXX OR +1104892XXXX
104893XXXX OR +1104893XXXX
104894XXXX OR +1104894XXXX
104895XXXX OR +1104895XXXX
104896XXXX OR +1104896XXXX
104897XXXX OR +1104897XXXX
104898XXXX OR +1104898XXXX
104899XXXX OR +1104899XXXX