Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104701XXXX OR +1104701XXXX
104702XXXX OR +1104702XXXX
104703XXXX OR +1104703XXXX
104704XXXX OR +1104704XXXX
104705XXXX OR +1104705XXXX
104706XXXX OR +1104706XXXX
104707XXXX OR +1104707XXXX
104708XXXX OR +1104708XXXX
104709XXXX OR +1104709XXXX
104710XXXX OR +1104710XXXX
104711XXXX OR +1104711XXXX
104712XXXX OR +1104712XXXX
104713XXXX OR +1104713XXXX
104714XXXX OR +1104714XXXX
104715XXXX OR +1104715XXXX
104716XXXX OR +1104716XXXX
104717XXXX OR +1104717XXXX
104718XXXX OR +1104718XXXX
104719XXXX OR +1104719XXXX
104720XXXX OR +1104720XXXX
104721XXXX OR +1104721XXXX
104722XXXX OR +1104722XXXX
104723XXXX OR +1104723XXXX
104724XXXX OR +1104724XXXX
104725XXXX OR +1104725XXXX
104726XXXX OR +1104726XXXX
104727XXXX OR +1104727XXXX
104728XXXX OR +1104728XXXX
104729XXXX OR +1104729XXXX
104730XXXX OR +1104730XXXX
104731XXXX OR +1104731XXXX
104732XXXX OR +1104732XXXX
104733XXXX OR +1104733XXXX
104734XXXX OR +1104734XXXX
104735XXXX OR +1104735XXXX
104736XXXX OR +1104736XXXX
104737XXXX OR +1104737XXXX
104738XXXX OR +1104738XXXX
104739XXXX OR +1104739XXXX
104740XXXX OR +1104740XXXX
104741XXXX OR +1104741XXXX
104742XXXX OR +1104742XXXX
104743XXXX OR +1104743XXXX
104744XXXX OR +1104744XXXX
104745XXXX OR +1104745XXXX
104746XXXX OR +1104746XXXX
104747XXXX OR +1104747XXXX
104748XXXX OR +1104748XXXX
104749XXXX OR +1104749XXXX
104750XXXX OR +1104750XXXX
104751XXXX OR +1104751XXXX
104752XXXX OR +1104752XXXX
104753XXXX OR +1104753XXXX
104754XXXX OR +1104754XXXX
104755XXXX OR +1104755XXXX
104756XXXX OR +1104756XXXX
104757XXXX OR +1104757XXXX
104758XXXX OR +1104758XXXX
104759XXXX OR +1104759XXXX
104760XXXX OR +1104760XXXX
104761XXXX OR +1104761XXXX
104762XXXX OR +1104762XXXX
104763XXXX OR +1104763XXXX
104764XXXX OR +1104764XXXX
104765XXXX OR +1104765XXXX
104766XXXX OR +1104766XXXX
104767XXXX OR +1104767XXXX
104768XXXX OR +1104768XXXX
104769XXXX OR +1104769XXXX
104770XXXX OR +1104770XXXX
104771XXXX OR +1104771XXXX
104772XXXX OR +1104772XXXX
104773XXXX OR +1104773XXXX
104774XXXX OR +1104774XXXX
104775XXXX OR +1104775XXXX
104776XXXX OR +1104776XXXX
104777XXXX OR +1104777XXXX
104778XXXX OR +1104778XXXX
104779XXXX OR +1104779XXXX
104780XXXX OR +1104780XXXX
104781XXXX OR +1104781XXXX
104782XXXX OR +1104782XXXX
104783XXXX OR +1104783XXXX
104784XXXX OR +1104784XXXX
104785XXXX OR +1104785XXXX
104786XXXX OR +1104786XXXX
104787XXXX OR +1104787XXXX
104788XXXX OR +1104788XXXX
104789XXXX OR +1104789XXXX
104790XXXX OR +1104790XXXX
104791XXXX OR +1104791XXXX
104792XXXX OR +1104792XXXX
104793XXXX OR +1104793XXXX
104794XXXX OR +1104794XXXX
104795XXXX OR +1104795XXXX
104796XXXX OR +1104796XXXX
104797XXXX OR +1104797XXXX
104798XXXX OR +1104798XXXX
104799XXXX OR +1104799XXXX