Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104601XXXX OR +1104601XXXX
104602XXXX OR +1104602XXXX
104603XXXX OR +1104603XXXX
104604XXXX OR +1104604XXXX
104605XXXX OR +1104605XXXX
104606XXXX OR +1104606XXXX
104607XXXX OR +1104607XXXX
104608XXXX OR +1104608XXXX
104609XXXX OR +1104609XXXX
104610XXXX OR +1104610XXXX
104611XXXX OR +1104611XXXX
104612XXXX OR +1104612XXXX
104613XXXX OR +1104613XXXX
104614XXXX OR +1104614XXXX
104615XXXX OR +1104615XXXX
104616XXXX OR +1104616XXXX
104617XXXX OR +1104617XXXX
104618XXXX OR +1104618XXXX
104619XXXX OR +1104619XXXX
104620XXXX OR +1104620XXXX
104621XXXX OR +1104621XXXX
104622XXXX OR +1104622XXXX
104623XXXX OR +1104623XXXX
104624XXXX OR +1104624XXXX
104625XXXX OR +1104625XXXX
104626XXXX OR +1104626XXXX
104627XXXX OR +1104627XXXX
104628XXXX OR +1104628XXXX
104629XXXX OR +1104629XXXX
104630XXXX OR +1104630XXXX
104631XXXX OR +1104631XXXX
104632XXXX OR +1104632XXXX
104633XXXX OR +1104633XXXX
104634XXXX OR +1104634XXXX
104635XXXX OR +1104635XXXX
104636XXXX OR +1104636XXXX
104637XXXX OR +1104637XXXX
104638XXXX OR +1104638XXXX
104639XXXX OR +1104639XXXX
104640XXXX OR +1104640XXXX
104641XXXX OR +1104641XXXX
104642XXXX OR +1104642XXXX
104643XXXX OR +1104643XXXX
104644XXXX OR +1104644XXXX
104645XXXX OR +1104645XXXX
104646XXXX OR +1104646XXXX
104647XXXX OR +1104647XXXX
104648XXXX OR +1104648XXXX
104649XXXX OR +1104649XXXX
104650XXXX OR +1104650XXXX
104651XXXX OR +1104651XXXX
104652XXXX OR +1104652XXXX
104653XXXX OR +1104653XXXX
104654XXXX OR +1104654XXXX
104655XXXX OR +1104655XXXX
104656XXXX OR +1104656XXXX
104657XXXX OR +1104657XXXX
104658XXXX OR +1104658XXXX
104659XXXX OR +1104659XXXX
104660XXXX OR +1104660XXXX
104661XXXX OR +1104661XXXX
104662XXXX OR +1104662XXXX
104663XXXX OR +1104663XXXX
104664XXXX OR +1104664XXXX
104665XXXX OR +1104665XXXX
104666XXXX OR +1104666XXXX
104667XXXX OR +1104667XXXX
104668XXXX OR +1104668XXXX
104669XXXX OR +1104669XXXX
104670XXXX OR +1104670XXXX
104671XXXX OR +1104671XXXX
104672XXXX OR +1104672XXXX
104673XXXX OR +1104673XXXX
104674XXXX OR +1104674XXXX
104675XXXX OR +1104675XXXX
104676XXXX OR +1104676XXXX
104677XXXX OR +1104677XXXX
104678XXXX OR +1104678XXXX
104679XXXX OR +1104679XXXX
104680XXXX OR +1104680XXXX
104681XXXX OR +1104681XXXX
104682XXXX OR +1104682XXXX
104683XXXX OR +1104683XXXX
104684XXXX OR +1104684XXXX
104685XXXX OR +1104685XXXX
104686XXXX OR +1104686XXXX
104687XXXX OR +1104687XXXX
104688XXXX OR +1104688XXXX
104689XXXX OR +1104689XXXX
104690XXXX OR +1104690XXXX
104691XXXX OR +1104691XXXX
104692XXXX OR +1104692XXXX
104693XXXX OR +1104693XXXX
104694XXXX OR +1104694XXXX
104695XXXX OR +1104695XXXX
104696XXXX OR +1104696XXXX
104697XXXX OR +1104697XXXX
104698XXXX OR +1104698XXXX
104699XXXX OR +1104699XXXX