Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104501XXXX OR +1104501XXXX
104502XXXX OR +1104502XXXX
104503XXXX OR +1104503XXXX
104504XXXX OR +1104504XXXX
104505XXXX OR +1104505XXXX
104506XXXX OR +1104506XXXX
104507XXXX OR +1104507XXXX
104508XXXX OR +1104508XXXX
104509XXXX OR +1104509XXXX
104510XXXX OR +1104510XXXX
104511XXXX OR +1104511XXXX
104512XXXX OR +1104512XXXX
104513XXXX OR +1104513XXXX
104514XXXX OR +1104514XXXX
104515XXXX OR +1104515XXXX
104516XXXX OR +1104516XXXX
104517XXXX OR +1104517XXXX
104518XXXX OR +1104518XXXX
104519XXXX OR +1104519XXXX
104520XXXX OR +1104520XXXX
104521XXXX OR +1104521XXXX
104522XXXX OR +1104522XXXX
104523XXXX OR +1104523XXXX
104524XXXX OR +1104524XXXX
104525XXXX OR +1104525XXXX
104526XXXX OR +1104526XXXX
104527XXXX OR +1104527XXXX
104528XXXX OR +1104528XXXX
104529XXXX OR +1104529XXXX
104530XXXX OR +1104530XXXX
104531XXXX OR +1104531XXXX
104532XXXX OR +1104532XXXX
104533XXXX OR +1104533XXXX
104534XXXX OR +1104534XXXX
104535XXXX OR +1104535XXXX
104536XXXX OR +1104536XXXX
104537XXXX OR +1104537XXXX
104538XXXX OR +1104538XXXX
104539XXXX OR +1104539XXXX
104540XXXX OR +1104540XXXX
104541XXXX OR +1104541XXXX
104542XXXX OR +1104542XXXX
104543XXXX OR +1104543XXXX
104544XXXX OR +1104544XXXX
104545XXXX OR +1104545XXXX
104546XXXX OR +1104546XXXX
104547XXXX OR +1104547XXXX
104548XXXX OR +1104548XXXX
104549XXXX OR +1104549XXXX
104550XXXX OR +1104550XXXX
104551XXXX OR +1104551XXXX
104552XXXX OR +1104552XXXX
104553XXXX OR +1104553XXXX
104554XXXX OR +1104554XXXX
104555XXXX OR +1104555XXXX
104556XXXX OR +1104556XXXX
104557XXXX OR +1104557XXXX
104558XXXX OR +1104558XXXX
104559XXXX OR +1104559XXXX
104560XXXX OR +1104560XXXX
104561XXXX OR +1104561XXXX
104562XXXX OR +1104562XXXX
104563XXXX OR +1104563XXXX
104564XXXX OR +1104564XXXX
104565XXXX OR +1104565XXXX
104566XXXX OR +1104566XXXX
104567XXXX OR +1104567XXXX
104568XXXX OR +1104568XXXX
104569XXXX OR +1104569XXXX
104570XXXX OR +1104570XXXX
104571XXXX OR +1104571XXXX
104572XXXX OR +1104572XXXX
104573XXXX OR +1104573XXXX
104574XXXX OR +1104574XXXX
104575XXXX OR +1104575XXXX
104576XXXX OR +1104576XXXX
104577XXXX OR +1104577XXXX
104578XXXX OR +1104578XXXX
104579XXXX OR +1104579XXXX
104580XXXX OR +1104580XXXX
104581XXXX OR +1104581XXXX
104582XXXX OR +1104582XXXX
104583XXXX OR +1104583XXXX
104584XXXX OR +1104584XXXX
104585XXXX OR +1104585XXXX
104586XXXX OR +1104586XXXX
104587XXXX OR +1104587XXXX
104588XXXX OR +1104588XXXX
104589XXXX OR +1104589XXXX
104590XXXX OR +1104590XXXX
104591XXXX OR +1104591XXXX
104592XXXX OR +1104592XXXX
104593XXXX OR +1104593XXXX
104594XXXX OR +1104594XXXX
104595XXXX OR +1104595XXXX
104596XXXX OR +1104596XXXX
104597XXXX OR +1104597XXXX
104598XXXX OR +1104598XXXX
104599XXXX OR +1104599XXXX