Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104401XXXX OR +1104401XXXX
104402XXXX OR +1104402XXXX
104403XXXX OR +1104403XXXX
104404XXXX OR +1104404XXXX
104405XXXX OR +1104405XXXX
104406XXXX OR +1104406XXXX
104407XXXX OR +1104407XXXX
104408XXXX OR +1104408XXXX
104409XXXX OR +1104409XXXX
104410XXXX OR +1104410XXXX
104411XXXX OR +1104411XXXX
104412XXXX OR +1104412XXXX
104413XXXX OR +1104413XXXX
104414XXXX OR +1104414XXXX
104415XXXX OR +1104415XXXX
104416XXXX OR +1104416XXXX
104417XXXX OR +1104417XXXX
104418XXXX OR +1104418XXXX
104419XXXX OR +1104419XXXX
104420XXXX OR +1104420XXXX
104421XXXX OR +1104421XXXX
104422XXXX OR +1104422XXXX
104423XXXX OR +1104423XXXX
104424XXXX OR +1104424XXXX
104425XXXX OR +1104425XXXX
104426XXXX OR +1104426XXXX
104427XXXX OR +1104427XXXX
104428XXXX OR +1104428XXXX
104429XXXX OR +1104429XXXX
104430XXXX OR +1104430XXXX
104431XXXX OR +1104431XXXX
104432XXXX OR +1104432XXXX
104433XXXX OR +1104433XXXX
104434XXXX OR +1104434XXXX
104435XXXX OR +1104435XXXX
104436XXXX OR +1104436XXXX
104437XXXX OR +1104437XXXX
104438XXXX OR +1104438XXXX
104439XXXX OR +1104439XXXX
104440XXXX OR +1104440XXXX
104441XXXX OR +1104441XXXX
104442XXXX OR +1104442XXXX
104443XXXX OR +1104443XXXX
104444XXXX OR +1104444XXXX
104445XXXX OR +1104445XXXX
104446XXXX OR +1104446XXXX
104447XXXX OR +1104447XXXX
104448XXXX OR +1104448XXXX
104449XXXX OR +1104449XXXX
104450XXXX OR +1104450XXXX
104451XXXX OR +1104451XXXX
104452XXXX OR +1104452XXXX
104453XXXX OR +1104453XXXX
104454XXXX OR +1104454XXXX
104455XXXX OR +1104455XXXX
104456XXXX OR +1104456XXXX
104457XXXX OR +1104457XXXX
104458XXXX OR +1104458XXXX
104459XXXX OR +1104459XXXX
104460XXXX OR +1104460XXXX
104461XXXX OR +1104461XXXX
104462XXXX OR +1104462XXXX
104463XXXX OR +1104463XXXX
104464XXXX OR +1104464XXXX
104465XXXX OR +1104465XXXX
104466XXXX OR +1104466XXXX
104467XXXX OR +1104467XXXX
104468XXXX OR +1104468XXXX
104469XXXX OR +1104469XXXX
104470XXXX OR +1104470XXXX
104471XXXX OR +1104471XXXX
104472XXXX OR +1104472XXXX
104473XXXX OR +1104473XXXX
104474XXXX OR +1104474XXXX
104475XXXX OR +1104475XXXX
104476XXXX OR +1104476XXXX
104477XXXX OR +1104477XXXX
104478XXXX OR +1104478XXXX
104479XXXX OR +1104479XXXX
104480XXXX OR +1104480XXXX
104481XXXX OR +1104481XXXX
104482XXXX OR +1104482XXXX
104483XXXX OR +1104483XXXX
104484XXXX OR +1104484XXXX
104485XXXX OR +1104485XXXX
104486XXXX OR +1104486XXXX
104487XXXX OR +1104487XXXX
104488XXXX OR +1104488XXXX
104489XXXX OR +1104489XXXX
104490XXXX OR +1104490XXXX
104491XXXX OR +1104491XXXX
104492XXXX OR +1104492XXXX
104493XXXX OR +1104493XXXX
104494XXXX OR +1104494XXXX
104495XXXX OR +1104495XXXX
104496XXXX OR +1104496XXXX
104497XXXX OR +1104497XXXX
104498XXXX OR +1104498XXXX
104499XXXX OR +1104499XXXX