Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104201XXXX OR +1104201XXXX
104202XXXX OR +1104202XXXX
104203XXXX OR +1104203XXXX
104204XXXX OR +1104204XXXX
104205XXXX OR +1104205XXXX
104206XXXX OR +1104206XXXX
104207XXXX OR +1104207XXXX
104208XXXX OR +1104208XXXX
104209XXXX OR +1104209XXXX
104210XXXX OR +1104210XXXX
104211XXXX OR +1104211XXXX
104212XXXX OR +1104212XXXX
104213XXXX OR +1104213XXXX
104214XXXX OR +1104214XXXX
104215XXXX OR +1104215XXXX
104216XXXX OR +1104216XXXX
104217XXXX OR +1104217XXXX
104218XXXX OR +1104218XXXX
104219XXXX OR +1104219XXXX
104220XXXX OR +1104220XXXX
104221XXXX OR +1104221XXXX
104222XXXX OR +1104222XXXX
104223XXXX OR +1104223XXXX
104224XXXX OR +1104224XXXX
104225XXXX OR +1104225XXXX
104226XXXX OR +1104226XXXX
104227XXXX OR +1104227XXXX
104228XXXX OR +1104228XXXX
104229XXXX OR +1104229XXXX
104230XXXX OR +1104230XXXX
104231XXXX OR +1104231XXXX
104232XXXX OR +1104232XXXX
104233XXXX OR +1104233XXXX
104234XXXX OR +1104234XXXX
104235XXXX OR +1104235XXXX
104236XXXX OR +1104236XXXX
104237XXXX OR +1104237XXXX
104238XXXX OR +1104238XXXX
104239XXXX OR +1104239XXXX
104240XXXX OR +1104240XXXX
104241XXXX OR +1104241XXXX
104242XXXX OR +1104242XXXX
104243XXXX OR +1104243XXXX
104244XXXX OR +1104244XXXX
104245XXXX OR +1104245XXXX
104246XXXX OR +1104246XXXX
104247XXXX OR +1104247XXXX
104248XXXX OR +1104248XXXX
104249XXXX OR +1104249XXXX
104250XXXX OR +1104250XXXX
104251XXXX OR +1104251XXXX
104252XXXX OR +1104252XXXX
104253XXXX OR +1104253XXXX
104254XXXX OR +1104254XXXX
104255XXXX OR +1104255XXXX
104256XXXX OR +1104256XXXX
104257XXXX OR +1104257XXXX
104258XXXX OR +1104258XXXX
104259XXXX OR +1104259XXXX
104260XXXX OR +1104260XXXX
104261XXXX OR +1104261XXXX
104262XXXX OR +1104262XXXX
104263XXXX OR +1104263XXXX
104264XXXX OR +1104264XXXX
104265XXXX OR +1104265XXXX
104266XXXX OR +1104266XXXX
104267XXXX OR +1104267XXXX
104268XXXX OR +1104268XXXX
104269XXXX OR +1104269XXXX
104270XXXX OR +1104270XXXX
104271XXXX OR +1104271XXXX
104272XXXX OR +1104272XXXX
104273XXXX OR +1104273XXXX
104274XXXX OR +1104274XXXX
104275XXXX OR +1104275XXXX
104276XXXX OR +1104276XXXX
104277XXXX OR +1104277XXXX
104278XXXX OR +1104278XXXX
104279XXXX OR +1104279XXXX
104280XXXX OR +1104280XXXX
104281XXXX OR +1104281XXXX
104282XXXX OR +1104282XXXX
104283XXXX OR +1104283XXXX
104284XXXX OR +1104284XXXX
104285XXXX OR +1104285XXXX
104286XXXX OR +1104286XXXX
104287XXXX OR +1104287XXXX
104288XXXX OR +1104288XXXX
104289XXXX OR +1104289XXXX
104290XXXX OR +1104290XXXX
104291XXXX OR +1104291XXXX
104292XXXX OR +1104292XXXX
104293XXXX OR +1104293XXXX
104294XXXX OR +1104294XXXX
104295XXXX OR +1104295XXXX
104296XXXX OR +1104296XXXX
104297XXXX OR +1104297XXXX
104298XXXX OR +1104298XXXX
104299XXXX OR +1104299XXXX