Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104101XXXX OR +1104101XXXX
104102XXXX OR +1104102XXXX
104103XXXX OR +1104103XXXX
104104XXXX OR +1104104XXXX
104105XXXX OR +1104105XXXX
104106XXXX OR +1104106XXXX
104107XXXX OR +1104107XXXX
104108XXXX OR +1104108XXXX
104109XXXX OR +1104109XXXX
104110XXXX OR +1104110XXXX
104111XXXX OR +1104111XXXX
104112XXXX OR +1104112XXXX
104113XXXX OR +1104113XXXX
104114XXXX OR +1104114XXXX
104115XXXX OR +1104115XXXX
104116XXXX OR +1104116XXXX
104117XXXX OR +1104117XXXX
104118XXXX OR +1104118XXXX
104119XXXX OR +1104119XXXX
104120XXXX OR +1104120XXXX
104121XXXX OR +1104121XXXX
104122XXXX OR +1104122XXXX
104123XXXX OR +1104123XXXX
104124XXXX OR +1104124XXXX
104125XXXX OR +1104125XXXX
104126XXXX OR +1104126XXXX
104127XXXX OR +1104127XXXX
104128XXXX OR +1104128XXXX
104129XXXX OR +1104129XXXX
104130XXXX OR +1104130XXXX
104131XXXX OR +1104131XXXX
104132XXXX OR +1104132XXXX
104133XXXX OR +1104133XXXX
104134XXXX OR +1104134XXXX
104135XXXX OR +1104135XXXX
104136XXXX OR +1104136XXXX
104137XXXX OR +1104137XXXX
104138XXXX OR +1104138XXXX
104139XXXX OR +1104139XXXX
104140XXXX OR +1104140XXXX
104141XXXX OR +1104141XXXX
104142XXXX OR +1104142XXXX
104143XXXX OR +1104143XXXX
104144XXXX OR +1104144XXXX
104145XXXX OR +1104145XXXX
104146XXXX OR +1104146XXXX
104147XXXX OR +1104147XXXX
104148XXXX OR +1104148XXXX
104149XXXX OR +1104149XXXX
104150XXXX OR +1104150XXXX
104151XXXX OR +1104151XXXX
104152XXXX OR +1104152XXXX
104153XXXX OR +1104153XXXX
104154XXXX OR +1104154XXXX
104155XXXX OR +1104155XXXX
104156XXXX OR +1104156XXXX
104157XXXX OR +1104157XXXX
104158XXXX OR +1104158XXXX
104159XXXX OR +1104159XXXX
104160XXXX OR +1104160XXXX
104161XXXX OR +1104161XXXX
104162XXXX OR +1104162XXXX
104163XXXX OR +1104163XXXX
104164XXXX OR +1104164XXXX
104165XXXX OR +1104165XXXX
104166XXXX OR +1104166XXXX
104167XXXX OR +1104167XXXX
104168XXXX OR +1104168XXXX
104169XXXX OR +1104169XXXX
104170XXXX OR +1104170XXXX
104171XXXX OR +1104171XXXX
104172XXXX OR +1104172XXXX
104173XXXX OR +1104173XXXX
104174XXXX OR +1104174XXXX
104175XXXX OR +1104175XXXX
104176XXXX OR +1104176XXXX
104177XXXX OR +1104177XXXX
104178XXXX OR +1104178XXXX
104179XXXX OR +1104179XXXX
104180XXXX OR +1104180XXXX
104181XXXX OR +1104181XXXX
104182XXXX OR +1104182XXXX
104183XXXX OR +1104183XXXX
104184XXXX OR +1104184XXXX
104185XXXX OR +1104185XXXX
104186XXXX OR +1104186XXXX
104187XXXX OR +1104187XXXX
104188XXXX OR +1104188XXXX
104189XXXX OR +1104189XXXX
104190XXXX OR +1104190XXXX
104191XXXX OR +1104191XXXX
104192XXXX OR +1104192XXXX
104193XXXX OR +1104193XXXX
104194XXXX OR +1104194XXXX
104195XXXX OR +1104195XXXX
104196XXXX OR +1104196XXXX
104197XXXX OR +1104197XXXX
104198XXXX OR +1104198XXXX
104199XXXX OR +1104199XXXX