Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

104001XXXX OR +1104001XXXX
104002XXXX OR +1104002XXXX
104003XXXX OR +1104003XXXX
104004XXXX OR +1104004XXXX
104005XXXX OR +1104005XXXX
104006XXXX OR +1104006XXXX
104007XXXX OR +1104007XXXX
104008XXXX OR +1104008XXXX
104009XXXX OR +1104009XXXX
104010XXXX OR +1104010XXXX
104011XXXX OR +1104011XXXX
104012XXXX OR +1104012XXXX
104013XXXX OR +1104013XXXX
104014XXXX OR +1104014XXXX
104015XXXX OR +1104015XXXX
104016XXXX OR +1104016XXXX
104017XXXX OR +1104017XXXX
104018XXXX OR +1104018XXXX
104019XXXX OR +1104019XXXX
104020XXXX OR +1104020XXXX
104021XXXX OR +1104021XXXX
104022XXXX OR +1104022XXXX
104023XXXX OR +1104023XXXX
104024XXXX OR +1104024XXXX
104025XXXX OR +1104025XXXX
104026XXXX OR +1104026XXXX
104027XXXX OR +1104027XXXX
104028XXXX OR +1104028XXXX
104029XXXX OR +1104029XXXX
104030XXXX OR +1104030XXXX
104031XXXX OR +1104031XXXX
104032XXXX OR +1104032XXXX
104033XXXX OR +1104033XXXX
104034XXXX OR +1104034XXXX
104035XXXX OR +1104035XXXX
104036XXXX OR +1104036XXXX
104037XXXX OR +1104037XXXX
104038XXXX OR +1104038XXXX
104039XXXX OR +1104039XXXX
104040XXXX OR +1104040XXXX
104041XXXX OR +1104041XXXX
104042XXXX OR +1104042XXXX
104043XXXX OR +1104043XXXX
104044XXXX OR +1104044XXXX
104045XXXX OR +1104045XXXX
104046XXXX OR +1104046XXXX
104047XXXX OR +1104047XXXX
104048XXXX OR +1104048XXXX
104049XXXX OR +1104049XXXX
104050XXXX OR +1104050XXXX
104051XXXX OR +1104051XXXX
104052XXXX OR +1104052XXXX
104053XXXX OR +1104053XXXX
104054XXXX OR +1104054XXXX
104055XXXX OR +1104055XXXX
104056XXXX OR +1104056XXXX
104057XXXX OR +1104057XXXX
104058XXXX OR +1104058XXXX
104059XXXX OR +1104059XXXX
104060XXXX OR +1104060XXXX
104061XXXX OR +1104061XXXX
104062XXXX OR +1104062XXXX
104063XXXX OR +1104063XXXX
104064XXXX OR +1104064XXXX
104065XXXX OR +1104065XXXX
104066XXXX OR +1104066XXXX
104067XXXX OR +1104067XXXX
104068XXXX OR +1104068XXXX
104069XXXX OR +1104069XXXX
104070XXXX OR +1104070XXXX
104071XXXX OR +1104071XXXX
104072XXXX OR +1104072XXXX
104073XXXX OR +1104073XXXX
104074XXXX OR +1104074XXXX
104075XXXX OR +1104075XXXX
104076XXXX OR +1104076XXXX
104077XXXX OR +1104077XXXX
104078XXXX OR +1104078XXXX
104079XXXX OR +1104079XXXX
104080XXXX OR +1104080XXXX
104081XXXX OR +1104081XXXX
104082XXXX OR +1104082XXXX
104083XXXX OR +1104083XXXX
104084XXXX OR +1104084XXXX
104085XXXX OR +1104085XXXX
104086XXXX OR +1104086XXXX
104087XXXX OR +1104087XXXX
104088XXXX OR +1104088XXXX
104089XXXX OR +1104089XXXX
104090XXXX OR +1104090XXXX
104091XXXX OR +1104091XXXX
104092XXXX OR +1104092XXXX
104093XXXX OR +1104093XXXX
104094XXXX OR +1104094XXXX
104095XXXX OR +1104095XXXX
104096XXXX OR +1104096XXXX
104097XXXX OR +1104097XXXX
104098XXXX OR +1104098XXXX
104099XXXX OR +1104099XXXX