Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

103601XXXX OR +1103601XXXX
103602XXXX OR +1103602XXXX
103603XXXX OR +1103603XXXX
103604XXXX OR +1103604XXXX
103605XXXX OR +1103605XXXX
103606XXXX OR +1103606XXXX
103607XXXX OR +1103607XXXX
103608XXXX OR +1103608XXXX
103609XXXX OR +1103609XXXX
103610XXXX OR +1103610XXXX
103611XXXX OR +1103611XXXX
103612XXXX OR +1103612XXXX
103613XXXX OR +1103613XXXX
103614XXXX OR +1103614XXXX
103615XXXX OR +1103615XXXX
103616XXXX OR +1103616XXXX
103617XXXX OR +1103617XXXX
103618XXXX OR +1103618XXXX
103619XXXX OR +1103619XXXX
103620XXXX OR +1103620XXXX
103621XXXX OR +1103621XXXX
103622XXXX OR +1103622XXXX
103623XXXX OR +1103623XXXX
103624XXXX OR +1103624XXXX
103625XXXX OR +1103625XXXX
103626XXXX OR +1103626XXXX
103627XXXX OR +1103627XXXX
103628XXXX OR +1103628XXXX
103629XXXX OR +1103629XXXX
103630XXXX OR +1103630XXXX
103631XXXX OR +1103631XXXX
103632XXXX OR +1103632XXXX
103633XXXX OR +1103633XXXX
103634XXXX OR +1103634XXXX
103635XXXX OR +1103635XXXX
103636XXXX OR +1103636XXXX
103637XXXX OR +1103637XXXX
103638XXXX OR +1103638XXXX
103639XXXX OR +1103639XXXX
103640XXXX OR +1103640XXXX
103641XXXX OR +1103641XXXX
103642XXXX OR +1103642XXXX
103643XXXX OR +1103643XXXX
103644XXXX OR +1103644XXXX
103645XXXX OR +1103645XXXX
103646XXXX OR +1103646XXXX
103647XXXX OR +1103647XXXX
103648XXXX OR +1103648XXXX
103649XXXX OR +1103649XXXX
103650XXXX OR +1103650XXXX
103651XXXX OR +1103651XXXX
103652XXXX OR +1103652XXXX
103653XXXX OR +1103653XXXX
103654XXXX OR +1103654XXXX
103655XXXX OR +1103655XXXX
103656XXXX OR +1103656XXXX
103657XXXX OR +1103657XXXX
103658XXXX OR +1103658XXXX
103659XXXX OR +1103659XXXX
103660XXXX OR +1103660XXXX
103661XXXX OR +1103661XXXX
103662XXXX OR +1103662XXXX
103663XXXX OR +1103663XXXX
103664XXXX OR +1103664XXXX
103665XXXX OR +1103665XXXX
103666XXXX OR +1103666XXXX
103667XXXX OR +1103667XXXX
103668XXXX OR +1103668XXXX
103669XXXX OR +1103669XXXX
103670XXXX OR +1103670XXXX
103671XXXX OR +1103671XXXX
103672XXXX OR +1103672XXXX
103673XXXX OR +1103673XXXX
103674XXXX OR +1103674XXXX
103675XXXX OR +1103675XXXX
103676XXXX OR +1103676XXXX
103677XXXX OR +1103677XXXX
103678XXXX OR +1103678XXXX
103679XXXX OR +1103679XXXX
103680XXXX OR +1103680XXXX
103681XXXX OR +1103681XXXX
103682XXXX OR +1103682XXXX
103683XXXX OR +1103683XXXX
103684XXXX OR +1103684XXXX
103685XXXX OR +1103685XXXX
103686XXXX OR +1103686XXXX
103687XXXX OR +1103687XXXX
103688XXXX OR +1103688XXXX
103689XXXX OR +1103689XXXX
103690XXXX OR +1103690XXXX
103691XXXX OR +1103691XXXX
103692XXXX OR +1103692XXXX
103693XXXX OR +1103693XXXX
103694XXXX OR +1103694XXXX
103695XXXX OR +1103695XXXX
103696XXXX OR +1103696XXXX
103697XXXX OR +1103697XXXX
103698XXXX OR +1103698XXXX
103699XXXX OR +1103699XXXX