Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

103401XXXX OR +1103401XXXX
103402XXXX OR +1103402XXXX
103403XXXX OR +1103403XXXX
103404XXXX OR +1103404XXXX
103405XXXX OR +1103405XXXX
103406XXXX OR +1103406XXXX
103407XXXX OR +1103407XXXX
103408XXXX OR +1103408XXXX
103409XXXX OR +1103409XXXX
103410XXXX OR +1103410XXXX
103411XXXX OR +1103411XXXX
103412XXXX OR +1103412XXXX
103413XXXX OR +1103413XXXX
103414XXXX OR +1103414XXXX
103415XXXX OR +1103415XXXX
103416XXXX OR +1103416XXXX
103417XXXX OR +1103417XXXX
103418XXXX OR +1103418XXXX
103419XXXX OR +1103419XXXX
103420XXXX OR +1103420XXXX
103421XXXX OR +1103421XXXX
103422XXXX OR +1103422XXXX
103423XXXX OR +1103423XXXX
103424XXXX OR +1103424XXXX
103425XXXX OR +1103425XXXX
103426XXXX OR +1103426XXXX
103427XXXX OR +1103427XXXX
103428XXXX OR +1103428XXXX
103429XXXX OR +1103429XXXX
103430XXXX OR +1103430XXXX
103431XXXX OR +1103431XXXX
103432XXXX OR +1103432XXXX
103433XXXX OR +1103433XXXX
103434XXXX OR +1103434XXXX
103435XXXX OR +1103435XXXX
103436XXXX OR +1103436XXXX
103437XXXX OR +1103437XXXX
103438XXXX OR +1103438XXXX
103439XXXX OR +1103439XXXX
103440XXXX OR +1103440XXXX
103441XXXX OR +1103441XXXX
103442XXXX OR +1103442XXXX
103443XXXX OR +1103443XXXX
103444XXXX OR +1103444XXXX
103445XXXX OR +1103445XXXX
103446XXXX OR +1103446XXXX
103447XXXX OR +1103447XXXX
103448XXXX OR +1103448XXXX
103449XXXX OR +1103449XXXX
103450XXXX OR +1103450XXXX
103451XXXX OR +1103451XXXX
103452XXXX OR +1103452XXXX
103453XXXX OR +1103453XXXX
103454XXXX OR +1103454XXXX
103455XXXX OR +1103455XXXX
103456XXXX OR +1103456XXXX
103457XXXX OR +1103457XXXX
103458XXXX OR +1103458XXXX
103459XXXX OR +1103459XXXX
103460XXXX OR +1103460XXXX
103461XXXX OR +1103461XXXX
103462XXXX OR +1103462XXXX
103463XXXX OR +1103463XXXX
103464XXXX OR +1103464XXXX
103465XXXX OR +1103465XXXX
103466XXXX OR +1103466XXXX
103467XXXX OR +1103467XXXX
103468XXXX OR +1103468XXXX
103469XXXX OR +1103469XXXX
103470XXXX OR +1103470XXXX
103471XXXX OR +1103471XXXX
103472XXXX OR +1103472XXXX
103473XXXX OR +1103473XXXX
103474XXXX OR +1103474XXXX
103475XXXX OR +1103475XXXX
103476XXXX OR +1103476XXXX
103477XXXX OR +1103477XXXX
103478XXXX OR +1103478XXXX
103479XXXX OR +1103479XXXX
103480XXXX OR +1103480XXXX
103481XXXX OR +1103481XXXX
103482XXXX OR +1103482XXXX
103483XXXX OR +1103483XXXX
103484XXXX OR +1103484XXXX
103485XXXX OR +1103485XXXX
103486XXXX OR +1103486XXXX
103487XXXX OR +1103487XXXX
103488XXXX OR +1103488XXXX
103489XXXX OR +1103489XXXX
103490XXXX OR +1103490XXXX
103491XXXX OR +1103491XXXX
103492XXXX OR +1103492XXXX
103493XXXX OR +1103493XXXX
103494XXXX OR +1103494XXXX
103495XXXX OR +1103495XXXX
103496XXXX OR +1103496XXXX
103497XXXX OR +1103497XXXX
103498XXXX OR +1103498XXXX
103499XXXX OR +1103499XXXX