Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

103201XXXX OR +1103201XXXX
103202XXXX OR +1103202XXXX
103203XXXX OR +1103203XXXX
103204XXXX OR +1103204XXXX
103205XXXX OR +1103205XXXX
103206XXXX OR +1103206XXXX
103207XXXX OR +1103207XXXX
103208XXXX OR +1103208XXXX
103209XXXX OR +1103209XXXX
103210XXXX OR +1103210XXXX
103211XXXX OR +1103211XXXX
103212XXXX OR +1103212XXXX
103213XXXX OR +1103213XXXX
103214XXXX OR +1103214XXXX
103215XXXX OR +1103215XXXX
103216XXXX OR +1103216XXXX
103217XXXX OR +1103217XXXX
103218XXXX OR +1103218XXXX
103219XXXX OR +1103219XXXX
103220XXXX OR +1103220XXXX
103221XXXX OR +1103221XXXX
103222XXXX OR +1103222XXXX
103223XXXX OR +1103223XXXX
103224XXXX OR +1103224XXXX
103225XXXX OR +1103225XXXX
103226XXXX OR +1103226XXXX
103227XXXX OR +1103227XXXX
103228XXXX OR +1103228XXXX
103229XXXX OR +1103229XXXX
103230XXXX OR +1103230XXXX
103231XXXX OR +1103231XXXX
103232XXXX OR +1103232XXXX
103233XXXX OR +1103233XXXX
103234XXXX OR +1103234XXXX
103235XXXX OR +1103235XXXX
103236XXXX OR +1103236XXXX
103237XXXX OR +1103237XXXX
103238XXXX OR +1103238XXXX
103239XXXX OR +1103239XXXX
103240XXXX OR +1103240XXXX
103241XXXX OR +1103241XXXX
103242XXXX OR +1103242XXXX
103243XXXX OR +1103243XXXX
103244XXXX OR +1103244XXXX
103245XXXX OR +1103245XXXX
103246XXXX OR +1103246XXXX
103247XXXX OR +1103247XXXX
103248XXXX OR +1103248XXXX
103249XXXX OR +1103249XXXX
103250XXXX OR +1103250XXXX
103251XXXX OR +1103251XXXX
103252XXXX OR +1103252XXXX
103253XXXX OR +1103253XXXX
103254XXXX OR +1103254XXXX
103255XXXX OR +1103255XXXX
103256XXXX OR +1103256XXXX
103257XXXX OR +1103257XXXX
103258XXXX OR +1103258XXXX
103259XXXX OR +1103259XXXX
103260XXXX OR +1103260XXXX
103261XXXX OR +1103261XXXX
103262XXXX OR +1103262XXXX
103263XXXX OR +1103263XXXX
103264XXXX OR +1103264XXXX
103265XXXX OR +1103265XXXX
103266XXXX OR +1103266XXXX
103267XXXX OR +1103267XXXX
103268XXXX OR +1103268XXXX
103269XXXX OR +1103269XXXX
103270XXXX OR +1103270XXXX
103271XXXX OR +1103271XXXX
103272XXXX OR +1103272XXXX
103273XXXX OR +1103273XXXX
103274XXXX OR +1103274XXXX
103275XXXX OR +1103275XXXX
103276XXXX OR +1103276XXXX
103277XXXX OR +1103277XXXX
103278XXXX OR +1103278XXXX
103279XXXX OR +1103279XXXX
103280XXXX OR +1103280XXXX
103281XXXX OR +1103281XXXX
103282XXXX OR +1103282XXXX
103283XXXX OR +1103283XXXX
103284XXXX OR +1103284XXXX
103285XXXX OR +1103285XXXX
103286XXXX OR +1103286XXXX
103287XXXX OR +1103287XXXX
103288XXXX OR +1103288XXXX
103289XXXX OR +1103289XXXX
103290XXXX OR +1103290XXXX
103291XXXX OR +1103291XXXX
103292XXXX OR +1103292XXXX
103293XXXX OR +1103293XXXX
103294XXXX OR +1103294XXXX
103295XXXX OR +1103295XXXX
103296XXXX OR +1103296XXXX
103297XXXX OR +1103297XXXX
103298XXXX OR +1103298XXXX
103299XXXX OR +1103299XXXX