Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

103101XXXX OR +1103101XXXX
103102XXXX OR +1103102XXXX
103103XXXX OR +1103103XXXX
103104XXXX OR +1103104XXXX
103105XXXX OR +1103105XXXX
103106XXXX OR +1103106XXXX
103107XXXX OR +1103107XXXX
103108XXXX OR +1103108XXXX
103109XXXX OR +1103109XXXX
103110XXXX OR +1103110XXXX
103111XXXX OR +1103111XXXX
103112XXXX OR +1103112XXXX
103113XXXX OR +1103113XXXX
103114XXXX OR +1103114XXXX
103115XXXX OR +1103115XXXX
103116XXXX OR +1103116XXXX
103117XXXX OR +1103117XXXX
103118XXXX OR +1103118XXXX
103119XXXX OR +1103119XXXX
103120XXXX OR +1103120XXXX
103121XXXX OR +1103121XXXX
103122XXXX OR +1103122XXXX
103123XXXX OR +1103123XXXX
103124XXXX OR +1103124XXXX
103125XXXX OR +1103125XXXX
103126XXXX OR +1103126XXXX
103127XXXX OR +1103127XXXX
103128XXXX OR +1103128XXXX
103129XXXX OR +1103129XXXX
103130XXXX OR +1103130XXXX
103131XXXX OR +1103131XXXX
103132XXXX OR +1103132XXXX
103133XXXX OR +1103133XXXX
103134XXXX OR +1103134XXXX
103135XXXX OR +1103135XXXX
103136XXXX OR +1103136XXXX
103137XXXX OR +1103137XXXX
103138XXXX OR +1103138XXXX
103139XXXX OR +1103139XXXX
103140XXXX OR +1103140XXXX
103141XXXX OR +1103141XXXX
103142XXXX OR +1103142XXXX
103143XXXX OR +1103143XXXX
103144XXXX OR +1103144XXXX
103145XXXX OR +1103145XXXX
103146XXXX OR +1103146XXXX
103147XXXX OR +1103147XXXX
103148XXXX OR +1103148XXXX
103149XXXX OR +1103149XXXX
103150XXXX OR +1103150XXXX
103151XXXX OR +1103151XXXX
103152XXXX OR +1103152XXXX
103153XXXX OR +1103153XXXX
103154XXXX OR +1103154XXXX
103155XXXX OR +1103155XXXX
103156XXXX OR +1103156XXXX
103157XXXX OR +1103157XXXX
103158XXXX OR +1103158XXXX
103159XXXX OR +1103159XXXX
103160XXXX OR +1103160XXXX
103161XXXX OR +1103161XXXX
103162XXXX OR +1103162XXXX
103163XXXX OR +1103163XXXX
103164XXXX OR +1103164XXXX
103165XXXX OR +1103165XXXX
103166XXXX OR +1103166XXXX
103167XXXX OR +1103167XXXX
103168XXXX OR +1103168XXXX
103169XXXX OR +1103169XXXX
103170XXXX OR +1103170XXXX
103171XXXX OR +1103171XXXX
103172XXXX OR +1103172XXXX
103173XXXX OR +1103173XXXX
103174XXXX OR +1103174XXXX
103175XXXX OR +1103175XXXX
103176XXXX OR +1103176XXXX
103177XXXX OR +1103177XXXX
103178XXXX OR +1103178XXXX
103179XXXX OR +1103179XXXX
103180XXXX OR +1103180XXXX
103181XXXX OR +1103181XXXX
103182XXXX OR +1103182XXXX
103183XXXX OR +1103183XXXX
103184XXXX OR +1103184XXXX
103185XXXX OR +1103185XXXX
103186XXXX OR +1103186XXXX
103187XXXX OR +1103187XXXX
103188XXXX OR +1103188XXXX
103189XXXX OR +1103189XXXX
103190XXXX OR +1103190XXXX
103191XXXX OR +1103191XXXX
103192XXXX OR +1103192XXXX
103193XXXX OR +1103193XXXX
103194XXXX OR +1103194XXXX
103195XXXX OR +1103195XXXX
103196XXXX OR +1103196XXXX
103197XXXX OR +1103197XXXX
103198XXXX OR +1103198XXXX
103199XXXX OR +1103199XXXX