Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

103001XXXX OR +1103001XXXX
103002XXXX OR +1103002XXXX
103003XXXX OR +1103003XXXX
103004XXXX OR +1103004XXXX
103005XXXX OR +1103005XXXX
103006XXXX OR +1103006XXXX
103007XXXX OR +1103007XXXX
103008XXXX OR +1103008XXXX
103009XXXX OR +1103009XXXX
103010XXXX OR +1103010XXXX
103011XXXX OR +1103011XXXX
103012XXXX OR +1103012XXXX
103013XXXX OR +1103013XXXX
103014XXXX OR +1103014XXXX
103015XXXX OR +1103015XXXX
103016XXXX OR +1103016XXXX
103017XXXX OR +1103017XXXX
103018XXXX OR +1103018XXXX
103019XXXX OR +1103019XXXX
103020XXXX OR +1103020XXXX
103021XXXX OR +1103021XXXX
103022XXXX OR +1103022XXXX
103023XXXX OR +1103023XXXX
103024XXXX OR +1103024XXXX
103025XXXX OR +1103025XXXX
103026XXXX OR +1103026XXXX
103027XXXX OR +1103027XXXX
103028XXXX OR +1103028XXXX
103029XXXX OR +1103029XXXX
103030XXXX OR +1103030XXXX
103031XXXX OR +1103031XXXX
103032XXXX OR +1103032XXXX
103033XXXX OR +1103033XXXX
103034XXXX OR +1103034XXXX
103035XXXX OR +1103035XXXX
103036XXXX OR +1103036XXXX
103037XXXX OR +1103037XXXX
103038XXXX OR +1103038XXXX
103039XXXX OR +1103039XXXX
103040XXXX OR +1103040XXXX
103041XXXX OR +1103041XXXX
103042XXXX OR +1103042XXXX
103043XXXX OR +1103043XXXX
103044XXXX OR +1103044XXXX
103045XXXX OR +1103045XXXX
103046XXXX OR +1103046XXXX
103047XXXX OR +1103047XXXX
103048XXXX OR +1103048XXXX
103049XXXX OR +1103049XXXX
103050XXXX OR +1103050XXXX
103051XXXX OR +1103051XXXX
103052XXXX OR +1103052XXXX
103053XXXX OR +1103053XXXX
103054XXXX OR +1103054XXXX
103055XXXX OR +1103055XXXX
103056XXXX OR +1103056XXXX
103057XXXX OR +1103057XXXX
103058XXXX OR +1103058XXXX
103059XXXX OR +1103059XXXX
103060XXXX OR +1103060XXXX
103061XXXX OR +1103061XXXX
103062XXXX OR +1103062XXXX
103063XXXX OR +1103063XXXX
103064XXXX OR +1103064XXXX
103065XXXX OR +1103065XXXX
103066XXXX OR +1103066XXXX
103067XXXX OR +1103067XXXX
103068XXXX OR +1103068XXXX
103069XXXX OR +1103069XXXX
103070XXXX OR +1103070XXXX
103071XXXX OR +1103071XXXX
103072XXXX OR +1103072XXXX
103073XXXX OR +1103073XXXX
103074XXXX OR +1103074XXXX
103075XXXX OR +1103075XXXX
103076XXXX OR +1103076XXXX
103077XXXX OR +1103077XXXX
103078XXXX OR +1103078XXXX
103079XXXX OR +1103079XXXX
103080XXXX OR +1103080XXXX
103081XXXX OR +1103081XXXX
103082XXXX OR +1103082XXXX
103083XXXX OR +1103083XXXX
103084XXXX OR +1103084XXXX
103085XXXX OR +1103085XXXX
103086XXXX OR +1103086XXXX
103087XXXX OR +1103087XXXX
103088XXXX OR +1103088XXXX
103089XXXX OR +1103089XXXX
103090XXXX OR +1103090XXXX
103091XXXX OR +1103091XXXX
103092XXXX OR +1103092XXXX
103093XXXX OR +1103093XXXX
103094XXXX OR +1103094XXXX
103095XXXX OR +1103095XXXX
103096XXXX OR +1103096XXXX
103097XXXX OR +1103097XXXX
103098XXXX OR +1103098XXXX
103099XXXX OR +1103099XXXX