Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

102901XXXX OR +1102901XXXX
102902XXXX OR +1102902XXXX
102903XXXX OR +1102903XXXX
102904XXXX OR +1102904XXXX
102905XXXX OR +1102905XXXX
102906XXXX OR +1102906XXXX
102907XXXX OR +1102907XXXX
102908XXXX OR +1102908XXXX
102909XXXX OR +1102909XXXX
102910XXXX OR +1102910XXXX
102911XXXX OR +1102911XXXX
102912XXXX OR +1102912XXXX
102913XXXX OR +1102913XXXX
102914XXXX OR +1102914XXXX
102915XXXX OR +1102915XXXX
102916XXXX OR +1102916XXXX
102917XXXX OR +1102917XXXX
102918XXXX OR +1102918XXXX
102919XXXX OR +1102919XXXX
102920XXXX OR +1102920XXXX
102921XXXX OR +1102921XXXX
102922XXXX OR +1102922XXXX
102923XXXX OR +1102923XXXX
102924XXXX OR +1102924XXXX
102925XXXX OR +1102925XXXX
102926XXXX OR +1102926XXXX
102927XXXX OR +1102927XXXX
102928XXXX OR +1102928XXXX
102929XXXX OR +1102929XXXX
102930XXXX OR +1102930XXXX
102931XXXX OR +1102931XXXX
102932XXXX OR +1102932XXXX
102933XXXX OR +1102933XXXX
102934XXXX OR +1102934XXXX
102935XXXX OR +1102935XXXX
102936XXXX OR +1102936XXXX
102937XXXX OR +1102937XXXX
102938XXXX OR +1102938XXXX
102939XXXX OR +1102939XXXX
102940XXXX OR +1102940XXXX
102941XXXX OR +1102941XXXX
102942XXXX OR +1102942XXXX
102943XXXX OR +1102943XXXX
102944XXXX OR +1102944XXXX
102945XXXX OR +1102945XXXX
102946XXXX OR +1102946XXXX
102947XXXX OR +1102947XXXX
102948XXXX OR +1102948XXXX
102949XXXX OR +1102949XXXX
102950XXXX OR +1102950XXXX
102951XXXX OR +1102951XXXX
102952XXXX OR +1102952XXXX
102953XXXX OR +1102953XXXX
102954XXXX OR +1102954XXXX
102955XXXX OR +1102955XXXX
102956XXXX OR +1102956XXXX
102957XXXX OR +1102957XXXX
102958XXXX OR +1102958XXXX
102959XXXX OR +1102959XXXX
102960XXXX OR +1102960XXXX
102961XXXX OR +1102961XXXX
102962XXXX OR +1102962XXXX
102963XXXX OR +1102963XXXX
102964XXXX OR +1102964XXXX
102965XXXX OR +1102965XXXX
102966XXXX OR +1102966XXXX
102967XXXX OR +1102967XXXX
102968XXXX OR +1102968XXXX
102969XXXX OR +1102969XXXX
102970XXXX OR +1102970XXXX
102971XXXX OR +1102971XXXX
102972XXXX OR +1102972XXXX
102973XXXX OR +1102973XXXX
102974XXXX OR +1102974XXXX
102975XXXX OR +1102975XXXX
102976XXXX OR +1102976XXXX
102977XXXX OR +1102977XXXX
102978XXXX OR +1102978XXXX
102979XXXX OR +1102979XXXX
102980XXXX OR +1102980XXXX
102981XXXX OR +1102981XXXX
102982XXXX OR +1102982XXXX
102983XXXX OR +1102983XXXX
102984XXXX OR +1102984XXXX
102985XXXX OR +1102985XXXX
102986XXXX OR +1102986XXXX
102987XXXX OR +1102987XXXX
102988XXXX OR +1102988XXXX
102989XXXX OR +1102989XXXX
102990XXXX OR +1102990XXXX
102991XXXX OR +1102991XXXX
102992XXXX OR +1102992XXXX
102993XXXX OR +1102993XXXX
102994XXXX OR +1102994XXXX
102995XXXX OR +1102995XXXX
102996XXXX OR +1102996XXXX
102997XXXX OR +1102997XXXX
102998XXXX OR +1102998XXXX
102999XXXX OR +1102999XXXX