Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

102701XXXX OR +1102701XXXX
102702XXXX OR +1102702XXXX
102703XXXX OR +1102703XXXX
102704XXXX OR +1102704XXXX
102705XXXX OR +1102705XXXX
102706XXXX OR +1102706XXXX
102707XXXX OR +1102707XXXX
102708XXXX OR +1102708XXXX
102709XXXX OR +1102709XXXX
102710XXXX OR +1102710XXXX
102711XXXX OR +1102711XXXX
102712XXXX OR +1102712XXXX
102713XXXX OR +1102713XXXX
102714XXXX OR +1102714XXXX
102715XXXX OR +1102715XXXX
102716XXXX OR +1102716XXXX
102717XXXX OR +1102717XXXX
102718XXXX OR +1102718XXXX
102719XXXX OR +1102719XXXX
102720XXXX OR +1102720XXXX
102721XXXX OR +1102721XXXX
102722XXXX OR +1102722XXXX
102723XXXX OR +1102723XXXX
102724XXXX OR +1102724XXXX
102725XXXX OR +1102725XXXX
102726XXXX OR +1102726XXXX
102727XXXX OR +1102727XXXX
102728XXXX OR +1102728XXXX
102729XXXX OR +1102729XXXX
102730XXXX OR +1102730XXXX
102731XXXX OR +1102731XXXX
102732XXXX OR +1102732XXXX
102733XXXX OR +1102733XXXX
102734XXXX OR +1102734XXXX
102735XXXX OR +1102735XXXX
102736XXXX OR +1102736XXXX
102737XXXX OR +1102737XXXX
102738XXXX OR +1102738XXXX
102739XXXX OR +1102739XXXX
102740XXXX OR +1102740XXXX
102741XXXX OR +1102741XXXX
102742XXXX OR +1102742XXXX
102743XXXX OR +1102743XXXX
102744XXXX OR +1102744XXXX
102745XXXX OR +1102745XXXX
102746XXXX OR +1102746XXXX
102747XXXX OR +1102747XXXX
102748XXXX OR +1102748XXXX
102749XXXX OR +1102749XXXX
102750XXXX OR +1102750XXXX
102751XXXX OR +1102751XXXX
102752XXXX OR +1102752XXXX
102753XXXX OR +1102753XXXX
102754XXXX OR +1102754XXXX
102755XXXX OR +1102755XXXX
102756XXXX OR +1102756XXXX
102757XXXX OR +1102757XXXX
102758XXXX OR +1102758XXXX
102759XXXX OR +1102759XXXX
102760XXXX OR +1102760XXXX
102761XXXX OR +1102761XXXX
102762XXXX OR +1102762XXXX
102763XXXX OR +1102763XXXX
102764XXXX OR +1102764XXXX
102765XXXX OR +1102765XXXX
102766XXXX OR +1102766XXXX
102767XXXX OR +1102767XXXX
102768XXXX OR +1102768XXXX
102769XXXX OR +1102769XXXX
102770XXXX OR +1102770XXXX
102771XXXX OR +1102771XXXX
102772XXXX OR +1102772XXXX
102773XXXX OR +1102773XXXX
102774XXXX OR +1102774XXXX
102775XXXX OR +1102775XXXX
102776XXXX OR +1102776XXXX
102777XXXX OR +1102777XXXX
102778XXXX OR +1102778XXXX
102779XXXX OR +1102779XXXX
102780XXXX OR +1102780XXXX
102781XXXX OR +1102781XXXX
102782XXXX OR +1102782XXXX
102783XXXX OR +1102783XXXX
102784XXXX OR +1102784XXXX
102785XXXX OR +1102785XXXX
102786XXXX OR +1102786XXXX
102787XXXX OR +1102787XXXX
102788XXXX OR +1102788XXXX
102789XXXX OR +1102789XXXX
102790XXXX OR +1102790XXXX
102791XXXX OR +1102791XXXX
102792XXXX OR +1102792XXXX
102793XXXX OR +1102793XXXX
102794XXXX OR +1102794XXXX
102795XXXX OR +1102795XXXX
102796XXXX OR +1102796XXXX
102797XXXX OR +1102797XXXX
102798XXXX OR +1102798XXXX
102799XXXX OR +1102799XXXX