Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

102601XXXX OR +1102601XXXX
102602XXXX OR +1102602XXXX
102603XXXX OR +1102603XXXX
102604XXXX OR +1102604XXXX
102605XXXX OR +1102605XXXX
102606XXXX OR +1102606XXXX
102607XXXX OR +1102607XXXX
102608XXXX OR +1102608XXXX
102609XXXX OR +1102609XXXX
102610XXXX OR +1102610XXXX
102611XXXX OR +1102611XXXX
102612XXXX OR +1102612XXXX
102613XXXX OR +1102613XXXX
102614XXXX OR +1102614XXXX
102615XXXX OR +1102615XXXX
102616XXXX OR +1102616XXXX
102617XXXX OR +1102617XXXX
102618XXXX OR +1102618XXXX
102619XXXX OR +1102619XXXX
102620XXXX OR +1102620XXXX
102621XXXX OR +1102621XXXX
102622XXXX OR +1102622XXXX
102623XXXX OR +1102623XXXX
102624XXXX OR +1102624XXXX
102625XXXX OR +1102625XXXX
102626XXXX OR +1102626XXXX
102627XXXX OR +1102627XXXX
102628XXXX OR +1102628XXXX
102629XXXX OR +1102629XXXX
102630XXXX OR +1102630XXXX
102631XXXX OR +1102631XXXX
102632XXXX OR +1102632XXXX
102633XXXX OR +1102633XXXX
102634XXXX OR +1102634XXXX
102635XXXX OR +1102635XXXX
102636XXXX OR +1102636XXXX
102637XXXX OR +1102637XXXX
102638XXXX OR +1102638XXXX
102639XXXX OR +1102639XXXX
102640XXXX OR +1102640XXXX
102641XXXX OR +1102641XXXX
102642XXXX OR +1102642XXXX
102643XXXX OR +1102643XXXX
102644XXXX OR +1102644XXXX
102645XXXX OR +1102645XXXX
102646XXXX OR +1102646XXXX
102647XXXX OR +1102647XXXX
102648XXXX OR +1102648XXXX
102649XXXX OR +1102649XXXX
102650XXXX OR +1102650XXXX
102651XXXX OR +1102651XXXX
102652XXXX OR +1102652XXXX
102653XXXX OR +1102653XXXX
102654XXXX OR +1102654XXXX
102655XXXX OR +1102655XXXX
102656XXXX OR +1102656XXXX
102657XXXX OR +1102657XXXX
102658XXXX OR +1102658XXXX
102659XXXX OR +1102659XXXX
102660XXXX OR +1102660XXXX
102661XXXX OR +1102661XXXX
102662XXXX OR +1102662XXXX
102663XXXX OR +1102663XXXX
102664XXXX OR +1102664XXXX
102665XXXX OR +1102665XXXX
102666XXXX OR +1102666XXXX
102667XXXX OR +1102667XXXX
102668XXXX OR +1102668XXXX
102669XXXX OR +1102669XXXX
102670XXXX OR +1102670XXXX
102671XXXX OR +1102671XXXX
102672XXXX OR +1102672XXXX
102673XXXX OR +1102673XXXX
102674XXXX OR +1102674XXXX
102675XXXX OR +1102675XXXX
102676XXXX OR +1102676XXXX
102677XXXX OR +1102677XXXX
102678XXXX OR +1102678XXXX
102679XXXX OR +1102679XXXX
102680XXXX OR +1102680XXXX
102681XXXX OR +1102681XXXX
102682XXXX OR +1102682XXXX
102683XXXX OR +1102683XXXX
102684XXXX OR +1102684XXXX
102685XXXX OR +1102685XXXX
102686XXXX OR +1102686XXXX
102687XXXX OR +1102687XXXX
102688XXXX OR +1102688XXXX
102689XXXX OR +1102689XXXX
102690XXXX OR +1102690XXXX
102691XXXX OR +1102691XXXX
102692XXXX OR +1102692XXXX
102693XXXX OR +1102693XXXX
102694XXXX OR +1102694XXXX
102695XXXX OR +1102695XXXX
102696XXXX OR +1102696XXXX
102697XXXX OR +1102697XXXX
102698XXXX OR +1102698XXXX
102699XXXX OR +1102699XXXX