Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

102301XXXX OR +1102301XXXX
102302XXXX OR +1102302XXXX
102303XXXX OR +1102303XXXX
102304XXXX OR +1102304XXXX
102305XXXX OR +1102305XXXX
102306XXXX OR +1102306XXXX
102307XXXX OR +1102307XXXX
102308XXXX OR +1102308XXXX
102309XXXX OR +1102309XXXX
102310XXXX OR +1102310XXXX
102311XXXX OR +1102311XXXX
102312XXXX OR +1102312XXXX
102313XXXX OR +1102313XXXX
102314XXXX OR +1102314XXXX
102315XXXX OR +1102315XXXX
102316XXXX OR +1102316XXXX
102317XXXX OR +1102317XXXX
102318XXXX OR +1102318XXXX
102319XXXX OR +1102319XXXX
102320XXXX OR +1102320XXXX
102321XXXX OR +1102321XXXX
102322XXXX OR +1102322XXXX
102323XXXX OR +1102323XXXX
102324XXXX OR +1102324XXXX
102325XXXX OR +1102325XXXX
102326XXXX OR +1102326XXXX
102327XXXX OR +1102327XXXX
102328XXXX OR +1102328XXXX
102329XXXX OR +1102329XXXX
102330XXXX OR +1102330XXXX
102331XXXX OR +1102331XXXX
102332XXXX OR +1102332XXXX
102333XXXX OR +1102333XXXX
102334XXXX OR +1102334XXXX
102335XXXX OR +1102335XXXX
102336XXXX OR +1102336XXXX
102337XXXX OR +1102337XXXX
102338XXXX OR +1102338XXXX
102339XXXX OR +1102339XXXX
102340XXXX OR +1102340XXXX
102341XXXX OR +1102341XXXX
102342XXXX OR +1102342XXXX
102343XXXX OR +1102343XXXX
102344XXXX OR +1102344XXXX
102345XXXX OR +1102345XXXX
102346XXXX OR +1102346XXXX
102347XXXX OR +1102347XXXX
102348XXXX OR +1102348XXXX
102349XXXX OR +1102349XXXX
102350XXXX OR +1102350XXXX
102351XXXX OR +1102351XXXX
102352XXXX OR +1102352XXXX
102353XXXX OR +1102353XXXX
102354XXXX OR +1102354XXXX
102355XXXX OR +1102355XXXX
102356XXXX OR +1102356XXXX
102357XXXX OR +1102357XXXX
102358XXXX OR +1102358XXXX
102359XXXX OR +1102359XXXX
102360XXXX OR +1102360XXXX
102361XXXX OR +1102361XXXX
102362XXXX OR +1102362XXXX
102363XXXX OR +1102363XXXX
102364XXXX OR +1102364XXXX
102365XXXX OR +1102365XXXX
102366XXXX OR +1102366XXXX
102367XXXX OR +1102367XXXX
102368XXXX OR +1102368XXXX
102369XXXX OR +1102369XXXX
102370XXXX OR +1102370XXXX
102371XXXX OR +1102371XXXX
102372XXXX OR +1102372XXXX
102373XXXX OR +1102373XXXX
102374XXXX OR +1102374XXXX
102375XXXX OR +1102375XXXX
102376XXXX OR +1102376XXXX
102377XXXX OR +1102377XXXX
102378XXXX OR +1102378XXXX
102379XXXX OR +1102379XXXX
102380XXXX OR +1102380XXXX
102381XXXX OR +1102381XXXX
102382XXXX OR +1102382XXXX
102383XXXX OR +1102383XXXX
102384XXXX OR +1102384XXXX
102385XXXX OR +1102385XXXX
102386XXXX OR +1102386XXXX
102387XXXX OR +1102387XXXX
102388XXXX OR +1102388XXXX
102389XXXX OR +1102389XXXX
102390XXXX OR +1102390XXXX
102391XXXX OR +1102391XXXX
102392XXXX OR +1102392XXXX
102393XXXX OR +1102393XXXX
102394XXXX OR +1102394XXXX
102395XXXX OR +1102395XXXX
102396XXXX OR +1102396XXXX
102397XXXX OR +1102397XXXX
102398XXXX OR +1102398XXXX
102399XXXX OR +1102399XXXX