Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

102001XXXX OR +1102001XXXX
102002XXXX OR +1102002XXXX
102003XXXX OR +1102003XXXX
102004XXXX OR +1102004XXXX
102005XXXX OR +1102005XXXX
102006XXXX OR +1102006XXXX
102007XXXX OR +1102007XXXX
102008XXXX OR +1102008XXXX
102009XXXX OR +1102009XXXX
102010XXXX OR +1102010XXXX
102011XXXX OR +1102011XXXX
102012XXXX OR +1102012XXXX
102013XXXX OR +1102013XXXX
102014XXXX OR +1102014XXXX
102015XXXX OR +1102015XXXX
102016XXXX OR +1102016XXXX
102017XXXX OR +1102017XXXX
102018XXXX OR +1102018XXXX
102019XXXX OR +1102019XXXX
102020XXXX OR +1102020XXXX
102021XXXX OR +1102021XXXX
102022XXXX OR +1102022XXXX
102023XXXX OR +1102023XXXX
102024XXXX OR +1102024XXXX
102025XXXX OR +1102025XXXX
102026XXXX OR +1102026XXXX
102027XXXX OR +1102027XXXX
102028XXXX OR +1102028XXXX
102029XXXX OR +1102029XXXX
102030XXXX OR +1102030XXXX
102031XXXX OR +1102031XXXX
102032XXXX OR +1102032XXXX
102033XXXX OR +1102033XXXX
102034XXXX OR +1102034XXXX
102035XXXX OR +1102035XXXX
102036XXXX OR +1102036XXXX
102037XXXX OR +1102037XXXX
102038XXXX OR +1102038XXXX
102039XXXX OR +1102039XXXX
102040XXXX OR +1102040XXXX
102041XXXX OR +1102041XXXX
102042XXXX OR +1102042XXXX
102043XXXX OR +1102043XXXX
102044XXXX OR +1102044XXXX
102045XXXX OR +1102045XXXX
102046XXXX OR +1102046XXXX
102047XXXX OR +1102047XXXX
102048XXXX OR +1102048XXXX
102049XXXX OR +1102049XXXX
102050XXXX OR +1102050XXXX
102051XXXX OR +1102051XXXX
102052XXXX OR +1102052XXXX
102053XXXX OR +1102053XXXX
102054XXXX OR +1102054XXXX
102055XXXX OR +1102055XXXX
102056XXXX OR +1102056XXXX
102057XXXX OR +1102057XXXX
102058XXXX OR +1102058XXXX
102059XXXX OR +1102059XXXX
102060XXXX OR +1102060XXXX
102061XXXX OR +1102061XXXX
102062XXXX OR +1102062XXXX
102063XXXX OR +1102063XXXX
102064XXXX OR +1102064XXXX
102065XXXX OR +1102065XXXX
102066XXXX OR +1102066XXXX
102067XXXX OR +1102067XXXX
102068XXXX OR +1102068XXXX
102069XXXX OR +1102069XXXX
102070XXXX OR +1102070XXXX
102071XXXX OR +1102071XXXX
102072XXXX OR +1102072XXXX
102073XXXX OR +1102073XXXX
102074XXXX OR +1102074XXXX
102075XXXX OR +1102075XXXX
102076XXXX OR +1102076XXXX
102077XXXX OR +1102077XXXX
102078XXXX OR +1102078XXXX
102079XXXX OR +1102079XXXX
102080XXXX OR +1102080XXXX
102081XXXX OR +1102081XXXX
102082XXXX OR +1102082XXXX
102083XXXX OR +1102083XXXX
102084XXXX OR +1102084XXXX
102085XXXX OR +1102085XXXX
102086XXXX OR +1102086XXXX
102087XXXX OR +1102087XXXX
102088XXXX OR +1102088XXXX
102089XXXX OR +1102089XXXX
102090XXXX OR +1102090XXXX
102091XXXX OR +1102091XXXX
102092XXXX OR +1102092XXXX
102093XXXX OR +1102093XXXX
102094XXXX OR +1102094XXXX
102095XXXX OR +1102095XXXX
102096XXXX OR +1102096XXXX
102097XXXX OR +1102097XXXX
102098XXXX OR +1102098XXXX
102099XXXX OR +1102099XXXX