Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101601XXXX OR +1101601XXXX
101602XXXX OR +1101602XXXX
101603XXXX OR +1101603XXXX
101604XXXX OR +1101604XXXX
101605XXXX OR +1101605XXXX
101606XXXX OR +1101606XXXX
101607XXXX OR +1101607XXXX
101608XXXX OR +1101608XXXX
101609XXXX OR +1101609XXXX
101610XXXX OR +1101610XXXX
101611XXXX OR +1101611XXXX
101612XXXX OR +1101612XXXX
101613XXXX OR +1101613XXXX
101614XXXX OR +1101614XXXX
101615XXXX OR +1101615XXXX
101616XXXX OR +1101616XXXX
101617XXXX OR +1101617XXXX
101618XXXX OR +1101618XXXX
101619XXXX OR +1101619XXXX
101620XXXX OR +1101620XXXX
101621XXXX OR +1101621XXXX
101622XXXX OR +1101622XXXX
101623XXXX OR +1101623XXXX
101624XXXX OR +1101624XXXX
101625XXXX OR +1101625XXXX
101626XXXX OR +1101626XXXX
101627XXXX OR +1101627XXXX
101628XXXX OR +1101628XXXX
101629XXXX OR +1101629XXXX
101630XXXX OR +1101630XXXX
101631XXXX OR +1101631XXXX
101632XXXX OR +1101632XXXX
101633XXXX OR +1101633XXXX
101634XXXX OR +1101634XXXX
101635XXXX OR +1101635XXXX
101636XXXX OR +1101636XXXX
101637XXXX OR +1101637XXXX
101638XXXX OR +1101638XXXX
101639XXXX OR +1101639XXXX
101640XXXX OR +1101640XXXX
101641XXXX OR +1101641XXXX
101642XXXX OR +1101642XXXX
101643XXXX OR +1101643XXXX
101644XXXX OR +1101644XXXX
101645XXXX OR +1101645XXXX
101646XXXX OR +1101646XXXX
101647XXXX OR +1101647XXXX
101648XXXX OR +1101648XXXX
101649XXXX OR +1101649XXXX
101650XXXX OR +1101650XXXX
101651XXXX OR +1101651XXXX
101652XXXX OR +1101652XXXX
101653XXXX OR +1101653XXXX
101654XXXX OR +1101654XXXX
101655XXXX OR +1101655XXXX
101656XXXX OR +1101656XXXX
101657XXXX OR +1101657XXXX
101658XXXX OR +1101658XXXX
101659XXXX OR +1101659XXXX
101660XXXX OR +1101660XXXX
101661XXXX OR +1101661XXXX
101662XXXX OR +1101662XXXX
101663XXXX OR +1101663XXXX
101664XXXX OR +1101664XXXX
101665XXXX OR +1101665XXXX
101666XXXX OR +1101666XXXX
101667XXXX OR +1101667XXXX
101668XXXX OR +1101668XXXX
101669XXXX OR +1101669XXXX
101670XXXX OR +1101670XXXX
101671XXXX OR +1101671XXXX
101672XXXX OR +1101672XXXX
101673XXXX OR +1101673XXXX
101674XXXX OR +1101674XXXX
101675XXXX OR +1101675XXXX
101676XXXX OR +1101676XXXX
101677XXXX OR +1101677XXXX
101678XXXX OR +1101678XXXX
101679XXXX OR +1101679XXXX
101680XXXX OR +1101680XXXX
101681XXXX OR +1101681XXXX
101682XXXX OR +1101682XXXX
101683XXXX OR +1101683XXXX
101684XXXX OR +1101684XXXX
101685XXXX OR +1101685XXXX
101686XXXX OR +1101686XXXX
101687XXXX OR +1101687XXXX
101688XXXX OR +1101688XXXX
101689XXXX OR +1101689XXXX
101690XXXX OR +1101690XXXX
101691XXXX OR +1101691XXXX
101692XXXX OR +1101692XXXX
101693XXXX OR +1101693XXXX
101694XXXX OR +1101694XXXX
101695XXXX OR +1101695XXXX
101696XXXX OR +1101696XXXX
101697XXXX OR +1101697XXXX
101698XXXX OR +1101698XXXX
101699XXXX OR +1101699XXXX