Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101401XXXX OR +1101401XXXX
101402XXXX OR +1101402XXXX
101403XXXX OR +1101403XXXX
101404XXXX OR +1101404XXXX
101405XXXX OR +1101405XXXX
101406XXXX OR +1101406XXXX
101407XXXX OR +1101407XXXX
101408XXXX OR +1101408XXXX
101409XXXX OR +1101409XXXX
101410XXXX OR +1101410XXXX
101411XXXX OR +1101411XXXX
101412XXXX OR +1101412XXXX
101413XXXX OR +1101413XXXX
101414XXXX OR +1101414XXXX
101415XXXX OR +1101415XXXX
101416XXXX OR +1101416XXXX
101417XXXX OR +1101417XXXX
101418XXXX OR +1101418XXXX
101419XXXX OR +1101419XXXX
101420XXXX OR +1101420XXXX
101421XXXX OR +1101421XXXX
101422XXXX OR +1101422XXXX
101423XXXX OR +1101423XXXX
101424XXXX OR +1101424XXXX
101425XXXX OR +1101425XXXX
101426XXXX OR +1101426XXXX
101427XXXX OR +1101427XXXX
101428XXXX OR +1101428XXXX
101429XXXX OR +1101429XXXX
101430XXXX OR +1101430XXXX
101431XXXX OR +1101431XXXX
101432XXXX OR +1101432XXXX
101433XXXX OR +1101433XXXX
101434XXXX OR +1101434XXXX
101435XXXX OR +1101435XXXX
101436XXXX OR +1101436XXXX
101437XXXX OR +1101437XXXX
101438XXXX OR +1101438XXXX
101439XXXX OR +1101439XXXX
101440XXXX OR +1101440XXXX
101441XXXX OR +1101441XXXX
101442XXXX OR +1101442XXXX
101443XXXX OR +1101443XXXX
101444XXXX OR +1101444XXXX
101445XXXX OR +1101445XXXX
101446XXXX OR +1101446XXXX
101447XXXX OR +1101447XXXX
101448XXXX OR +1101448XXXX
101449XXXX OR +1101449XXXX
101450XXXX OR +1101450XXXX
101451XXXX OR +1101451XXXX
101452XXXX OR +1101452XXXX
101453XXXX OR +1101453XXXX
101454XXXX OR +1101454XXXX
101455XXXX OR +1101455XXXX
101456XXXX OR +1101456XXXX
101457XXXX OR +1101457XXXX
101458XXXX OR +1101458XXXX
101459XXXX OR +1101459XXXX
101460XXXX OR +1101460XXXX
101461XXXX OR +1101461XXXX
101462XXXX OR +1101462XXXX
101463XXXX OR +1101463XXXX
101464XXXX OR +1101464XXXX
101465XXXX OR +1101465XXXX
101466XXXX OR +1101466XXXX
101467XXXX OR +1101467XXXX
101468XXXX OR +1101468XXXX
101469XXXX OR +1101469XXXX
101470XXXX OR +1101470XXXX
101471XXXX OR +1101471XXXX
101472XXXX OR +1101472XXXX
101473XXXX OR +1101473XXXX
101474XXXX OR +1101474XXXX
101475XXXX OR +1101475XXXX
101476XXXX OR +1101476XXXX
101477XXXX OR +1101477XXXX
101478XXXX OR +1101478XXXX
101479XXXX OR +1101479XXXX
101480XXXX OR +1101480XXXX
101481XXXX OR +1101481XXXX
101482XXXX OR +1101482XXXX
101483XXXX OR +1101483XXXX
101484XXXX OR +1101484XXXX
101485XXXX OR +1101485XXXX
101486XXXX OR +1101486XXXX
101487XXXX OR +1101487XXXX
101488XXXX OR +1101488XXXX
101489XXXX OR +1101489XXXX
101490XXXX OR +1101490XXXX
101491XXXX OR +1101491XXXX
101492XXXX OR +1101492XXXX
101493XXXX OR +1101493XXXX
101494XXXX OR +1101494XXXX
101495XXXX OR +1101495XXXX
101496XXXX OR +1101496XXXX
101497XXXX OR +1101497XXXX
101498XXXX OR +1101498XXXX
101499XXXX OR +1101499XXXX