Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101301XXXX OR +1101301XXXX
101302XXXX OR +1101302XXXX
101303XXXX OR +1101303XXXX
101304XXXX OR +1101304XXXX
101305XXXX OR +1101305XXXX
101306XXXX OR +1101306XXXX
101307XXXX OR +1101307XXXX
101308XXXX OR +1101308XXXX
101309XXXX OR +1101309XXXX
101310XXXX OR +1101310XXXX
101311XXXX OR +1101311XXXX
101312XXXX OR +1101312XXXX
101313XXXX OR +1101313XXXX
101314XXXX OR +1101314XXXX
101315XXXX OR +1101315XXXX
101316XXXX OR +1101316XXXX
101317XXXX OR +1101317XXXX
101318XXXX OR +1101318XXXX
101319XXXX OR +1101319XXXX
101320XXXX OR +1101320XXXX
101321XXXX OR +1101321XXXX
101322XXXX OR +1101322XXXX
101323XXXX OR +1101323XXXX
101324XXXX OR +1101324XXXX
101325XXXX OR +1101325XXXX
101326XXXX OR +1101326XXXX
101327XXXX OR +1101327XXXX
101328XXXX OR +1101328XXXX
101329XXXX OR +1101329XXXX
101330XXXX OR +1101330XXXX
101331XXXX OR +1101331XXXX
101332XXXX OR +1101332XXXX
101333XXXX OR +1101333XXXX
101334XXXX OR +1101334XXXX
101335XXXX OR +1101335XXXX
101336XXXX OR +1101336XXXX
101337XXXX OR +1101337XXXX
101338XXXX OR +1101338XXXX
101339XXXX OR +1101339XXXX
101340XXXX OR +1101340XXXX
101341XXXX OR +1101341XXXX
101342XXXX OR +1101342XXXX
101343XXXX OR +1101343XXXX
101344XXXX OR +1101344XXXX
101345XXXX OR +1101345XXXX
101346XXXX OR +1101346XXXX
101347XXXX OR +1101347XXXX
101348XXXX OR +1101348XXXX
101349XXXX OR +1101349XXXX
101350XXXX OR +1101350XXXX
101351XXXX OR +1101351XXXX
101352XXXX OR +1101352XXXX
101353XXXX OR +1101353XXXX
101354XXXX OR +1101354XXXX
101355XXXX OR +1101355XXXX
101356XXXX OR +1101356XXXX
101357XXXX OR +1101357XXXX
101358XXXX OR +1101358XXXX
101359XXXX OR +1101359XXXX
101360XXXX OR +1101360XXXX
101361XXXX OR +1101361XXXX
101362XXXX OR +1101362XXXX
101363XXXX OR +1101363XXXX
101364XXXX OR +1101364XXXX
101365XXXX OR +1101365XXXX
101366XXXX OR +1101366XXXX
101367XXXX OR +1101367XXXX
101368XXXX OR +1101368XXXX
101369XXXX OR +1101369XXXX
101370XXXX OR +1101370XXXX
101371XXXX OR +1101371XXXX
101372XXXX OR +1101372XXXX
101373XXXX OR +1101373XXXX
101374XXXX OR +1101374XXXX
101375XXXX OR +1101375XXXX
101376XXXX OR +1101376XXXX
101377XXXX OR +1101377XXXX
101378XXXX OR +1101378XXXX
101379XXXX OR +1101379XXXX
101380XXXX OR +1101380XXXX
101381XXXX OR +1101381XXXX
101382XXXX OR +1101382XXXX
101383XXXX OR +1101383XXXX
101384XXXX OR +1101384XXXX
101385XXXX OR +1101385XXXX
101386XXXX OR +1101386XXXX
101387XXXX OR +1101387XXXX
101388XXXX OR +1101388XXXX
101389XXXX OR +1101389XXXX
101390XXXX OR +1101390XXXX
101391XXXX OR +1101391XXXX
101392XXXX OR +1101392XXXX
101393XXXX OR +1101393XXXX
101394XXXX OR +1101394XXXX
101395XXXX OR +1101395XXXX
101396XXXX OR +1101396XXXX
101397XXXX OR +1101397XXXX
101398XXXX OR +1101398XXXX
101399XXXX OR +1101399XXXX