Identify the owner of the line
Name : xxxxxxx
First name : xxxxxx

See the coordinates

101201XXXX OR +1101201XXXX
101202XXXX OR +1101202XXXX
101203XXXX OR +1101203XXXX
101204XXXX OR +1101204XXXX
101205XXXX OR +1101205XXXX
101206XXXX OR +1101206XXXX
101207XXXX OR +1101207XXXX
101208XXXX OR +1101208XXXX
101209XXXX OR +1101209XXXX
101210XXXX OR +1101210XXXX
101211XXXX OR +1101211XXXX
101212XXXX OR +1101212XXXX
101213XXXX OR +1101213XXXX
101214XXXX OR +1101214XXXX
101215XXXX OR +1101215XXXX
101216XXXX OR +1101216XXXX
101217XXXX OR +1101217XXXX
101218XXXX OR +1101218XXXX
101219XXXX OR +1101219XXXX
101220XXXX OR +1101220XXXX
101221XXXX OR +1101221XXXX
101222XXXX OR +1101222XXXX
101223XXXX OR +1101223XXXX
101224XXXX OR +1101224XXXX
101225XXXX OR +1101225XXXX
101226XXXX OR +1101226XXXX
101227XXXX OR +1101227XXXX
101228XXXX OR +1101228XXXX
101229XXXX OR +1101229XXXX
101230XXXX OR +1101230XXXX
101231XXXX OR +1101231XXXX
101232XXXX OR +1101232XXXX
101233XXXX OR +1101233XXXX
101234XXXX OR +1101234XXXX
101235XXXX OR +1101235XXXX
101236XXXX OR +1101236XXXX
101237XXXX OR +1101237XXXX
101238XXXX OR +1101238XXXX
101239XXXX OR +1101239XXXX
101240XXXX OR +1101240XXXX
101241XXXX OR +1101241XXXX
101242XXXX OR +1101242XXXX
101243XXXX OR +1101243XXXX
101244XXXX OR +1101244XXXX
101245XXXX OR +1101245XXXX
101246XXXX OR +1101246XXXX
101247XXXX OR +1101247XXXX
101248XXXX OR +1101248XXXX
101249XXXX OR +1101249XXXX
101250XXXX OR +1101250XXXX
101251XXXX OR +1101251XXXX
101252XXXX OR +1101252XXXX
101253XXXX OR +1101253XXXX
101254XXXX OR +1101254XXXX
101255XXXX OR +1101255XXXX
101256XXXX OR +1101256XXXX
101257XXXX OR +1101257XXXX
101258XXXX OR +1101258XXXX
101259XXXX OR +1101259XXXX
101260XXXX OR +1101260XXXX
101261XXXX OR +1101261XXXX
101262XXXX OR +1101262XXXX
101263XXXX OR +1101263XXXX
101264XXXX OR +1101264XXXX
101265XXXX OR +1101265XXXX
101266XXXX OR +1101266XXXX
101267XXXX OR +1101267XXXX
101268XXXX OR +1101268XXXX
101269XXXX OR +1101269XXXX
101270XXXX OR +1101270XXXX
101271XXXX OR +1101271XXXX
101272XXXX OR +1101272XXXX
101273XXXX OR +1101273XXXX
101274XXXX OR +1101274XXXX
101275XXXX OR +1101275XXXX
101276XXXX OR +1101276XXXX
101277XXXX OR +1101277XXXX
101278XXXX OR +1101278XXXX
101279XXXX OR +1101279XXXX
101280XXXX OR +1101280XXXX
101281XXXX OR +1101281XXXX
101282XXXX OR +1101282XXXX
101283XXXX OR +1101283XXXX
101284XXXX OR +1101284XXXX
101285XXXX OR +1101285XXXX
101286XXXX OR +1101286XXXX
101287XXXX OR +1101287XXXX
101288XXXX OR +1101288XXXX
101289XXXX OR +1101289XXXX
101290XXXX OR +1101290XXXX
101291XXXX OR +1101291XXXX
101292XXXX OR +1101292XXXX
101293XXXX OR +1101293XXXX
101294XXXX OR +1101294XXXX
101295XXXX OR +1101295XXXX
101296XXXX OR +1101296XXXX
101297XXXX OR +1101297XXXX
101298XXXX OR +1101298XXXX
101299XXXX OR +1101299XXXX